Det nya industriutsläppsdirektivet – ett hot mot omställningen?

Foto: Skogsindustrierna

EU-kommissionen planerar att revidera Industriutsläppsdirektivet (IED). Är det bra eller dåligt för klimatomställningen? Det var temat för seminariet i Almedalen som Skogsindustrierna arrangerade tillsammans med IKEM, Svenskt Näringsliv, Jernkontoret, SveMin och Gjuteriföreningen.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens Sverigekontor, var ganska ensam i panelen om att se stora fördelar med revideringen av IED. Han vill fokusera på den stora bilden och på EU:s mål om nollutsläpp till 2050, ett mål som även gäller Sverige. Revideringen av IED är, enligt kommissionen, ett steg i den riktningen. Genom att inkludera obligatoriska omställningsplaner  och vidga regelverket till fler branscher är tanken att utsläppen ska minska.  Genom digitalisering ska administrationen minimeras, förutspår Danielsson.

Näringslivet delar kommissionens avsikt men befarar att förslaget begränsar möjligheten att göra viktiga miljöavvägningar, samtidigt som miljötillståndsprocesserna skulle bli betydligt krångligare.  Direktivet skulle bli för detaljerat och tappa bort helheten. Många svenska verksamheter skulle bli omöjliga att bedriva. Eva Blixt,  rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef. på Jernkontoret, liknade IED vid en effektiv kärra som nu fungerar väl. Det betyder inte att den blir mer effektiv om man lastar över ännu fler regelverk, då tippar den över.  

Politikerna förstår branschens oro

Centerpartiets Magnus Ek delade branschens syn i många avseenden. För honom handlar kritiken mot IED mer om hur förslaget är utformat än om ambitionsnivån. Som helhet riskerar revideringen att sätta en stel och begränsande ram för företagen med tveksam nytta för miljön. När man lägger förslaget bredvid andra förslag inom Gröna given finns det skäl att vara orolig för den svenska basindustrin, menade Magnus Ek.

Markus Selin (S) höll med honom om att IED var komplicerad materia men ack så viktigt. Selin fokuserade på de berörda branschernas samlade bidrag till landets BNP, som landar på en fjärdedel av totalen. Revideringen av IED var han inte lika orolig för som de andra medverkande då han menar att svenska företag borde ha en fördel av våra befintliga miljökrav. Han delade Christian Danielssons analys att de föreslagna reglerna redan finns i miljöbalken och att de nödvändiga investeringarna till stor del redan är gjorda.

Branschens medskick till EU-kommissionen och svenska politiker var att inte lägga allting i nya IED, att behålla flexibiliteten och se till att förslaget blir praktiskt genomförbart. Då blir IED inget hot mot omställningen.

Här kan du ta del av seminariet i sin helhet