Yttrande över Vägledning om industriutsläppsbestämmelser och dispenser

Remissvar

Skogsindustrierna har en rad kommentarer på Naturvårdsverkets vägledningar. Flera av kommentarerna handlar om varianter av överimplementeringar av den Europeiska lagstiftningen. Det är viktigt att Sverige gör korrekta implementeringar och inte inför svårare regler än det är menat.

Våra synpunkter är:

 • Utsläppsvärden är satta i intervall för att förutsättningarna varierar
 • Normal eller onormal drift
 • Vidgning av BAT-slutsatserna är att överimplementera
 • BAT-AEL som rikt- eller begränsningsvärde?
 • Fotnoter gäller om dess kriterier är uppfyllda
 • Enhetsskillnad ska inte innebära att dubbla värden behöver uppfyllas
 • Uppföljning av BAT-slutsatser ska göras i miljörapporten
 • Förtydliga hur nya BAT-slutsatser ska användas under pågående tillståndsprövning
 • Vägledningen behöver kompletteras angående straffsanktioner
 • Vägledningens struktur kan förbättras med avsnittsnummer
 • Sverige ska inte ha mer restriktiv reglering än övriga länder
 • Prövning av dispens behöver avgöras under rimlig tid