Aktuella frågor inom skog och klimat

Här hittar du de aktuella frågor inom skog och klimat som Skogsindustrierna arbetar med både i Sverige och EU.

Industriutsläppsdirektivet (IED) revideras

EU-kommissionens förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv, IED, riskerar att försvåra tillståndsprocesserna.

Läs mer

Avskogningsfria produkter

Vi ställer oss helt bakom förslagets syfte att tackla global avskogning som orsakas av konsumtion inom EU.

Läs mer

Hållbara kolcykler

För att EU ska nå klimatmålen behövs hållbara kolcykler och bra sätt att certifiera kolupptag. Men viktigast är att fossila utsläpp minskar.

Läs mer

Restaurering av natur

Utforma restaureringsmålen så att de är i balans med andra samhällsmål och anpassade efter lokala förutsättningar och behov.

Läs mer

Utsläppshandel (EU ETS)

Föreslagna ändringar i EU ETS skickar fel signaler. Föregångare som använder biobränsle i produktion bör inte straffas för sin framgång.

Läs mer

Skogsstrategin

EU:s nya skogsstrategi missar skogsnäringens totala bidrag till grön omställning. För att vi ska nå klimatmålen måste skogsnäringen främjas.

Läs mer

LULUCF-förordningen

EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-lagstiftning visar på en bristande förståelse för skogens och skogsprodukters klimatnytta.

Läs mer

Taxonomin

EU-kommissionen utformar lagstiftning som ska utgöra norm för framtida hållbarhetsinvesteringar - där skogsnäringen riskerar att exkluderas.

Läs mer

Skogsutredningen

Skogsutredningen har missat uppdraget kring stärkt äganderätt och växande bioekonomi.

Läs mer

Äganderätten

Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är grundstenen för ett aktivt skogsbruk, en hållbar skogsindustri.

Läs mer

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen behöver utredas och justeras. Den lägger hela det ekonomiska ansvaret för artskydd på markägaren.

Läs mer