Yttrande över ”Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet”

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrin noterar Sveriges förpliktigade att införa förändringarna i Eurovinjettdirektivet gällande koldioxiddifferentiering och utvidgningar av avgiftsplikten.

Skogsindustrierna:

  • anser att differentieringen är ett välkommet inslag i vår omställning till helt fossilfria transporter per 2040.
  • avstyrker höjning av avgifter som direkt försvagar branschens konkurrenskraft, vilket gäller avgiftsökningar som inte uppstår hos utländska konkurrenter. Därför efterfrågar vi en fördjupad konsekvensbedömning av effekterna på konkurrenskraften av föreliggande förslag
  • anser att då vägsektorn är självfinansierad finns det inte ur ett fiskalt perspektiv något självändamål i att utöka intäkterna med 74 miljoner.
  • anser att det behövs en samlad bild av hur samtliga skatter och avgifter på transporter påverkar näringslivets konkurrenskraft samt näringslivets vägtransportbehov innan avgiftshöjningar införs.
  • anser att flytande biodrivmedel bör beaktas som ett viktigt alternativ i omställningen till fossilfria tunga långväga transporter