Yttrande över Transportstyrelsens rapport Lastsäkring vid godstransporter på järnväg

bränsleråvara på grön bakgrund

Säkerhetsfrågan är prioriterad bland Skogsindustriernas medlemsföretag och därför välkomnas Transportstyrelsens studie. Skogsindustrierna önskar att perspektivet om transportköpare och konkurrenskraft lyfts mer i rapporten.

Skogsindustrierna:

  • instämmer i slutsatsen att en ökad olycksrisk inte går att utesluta men att alltför kort tid har förflutit för att det ska gå att dra någon bestämd slutsats i dagsläget.
  • anser att det är klandervärt att ingen svensk organisation ansvarar för att anpassa driftsförhållande UICs lastsäkringsmetoder till svenska förhållanden.
  • förespråkar att det branschgemensamma arbetet genom Tågföretagen borde fortsätta likt tidigare, med statlig finansiering.
  • vill komplettera studien med perspektivet om transportköpare och konkurrenskraft då det är transportköparna som alltid kommer bära dessa kostnadsökningar oavsett hur de uppstår.