Vissa förslag på bränsleskatteområdet inför budgetpropositionen 2024

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna välkomnar skattenedsättningen för diesel i skogsbruket och önskar att pausen av BNP-indexeringen permanentas. Vi anser även att mått på industrins konkurrenskraft måste utvecklas med exportpriselasticitet.

Nationella automatiska skattehöjningar utöver inflationen, såsom BNP-indexeringen på bensin och diesel försämrar den svenska konkurrenskraften. Det gäller i synnerhet för transportintensiva, homogena produkter som säljs på en global marknad som exempelvis pappersmassa. Därför blir ökade transport­kostnader svåra vältra över på kunder.

Skogsindustrierna: 

  • tillstyrker förslaget om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar inom yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbrukska förlängas till utgången av 2025.
  • tillstyrker förslaget om att pausa den årliga indexeringsuppräkningen av energi- och koldioxidskatt på bränslen för åren 2024 och 2025.
  • vill att BNP-indexeringen permanent tas bort från lagen om skatt på energi. 
  • anser att Konjunkturinstitutet bör utreda konsekvenser för konkurrenskraften för svenska företag på en internationell marknad.