Yttrande över Miljömålsrådets förslag till regeringen i årsrapport 2021

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Skogsindustrierna yttrar sig endast över förslag inom programområdet Insatser för grön infrastruktur samt samverkansåtgärden Miljökompensation

Skogsindustrierna menar att ett eventuellt etappmål för hyggesfritt skogsbruk måste ta hänsyn till att en omställning till hyggesfritt skogsbruk är en mycket långsiktig process. Målet bör därmed uttryckas som uttalade målsättningar hos markägare snarare än i antal hektar. Hänsyn behöver även tas till att alla arter inte gynnas av hyggesfritt skogsbruk och att metoderna inte är lämpliga på alla marker/ biotoper. Skogsindustrierna vill även framhålla att hyggesfria metoder sänker tillväxten och därmed minskar den totala klimatnyttan av skogen.

Skogsindustrierna anser att förslagen om etappmål om restaurerad eller återskapad grön infrastruktur samt om hur grön infrastruktur ska beaktas i planer och beslut kan vara positivt. Det behöver dock förtydligas vad som avses med återskapandet av grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse och hur återskapandet ska gå till. Handlar det om urbana människors upplevelsevärden eller arters möjlighet till överlevnad? I alla delar bör markägare involveras och göras delaktiga i beslut om åtgärder, och i de fall åtgärderna resulterar i restriktioner i markanvändning ska ekonomisk kompensation utgå för detta. 

Förslaget att ge Trafikverket mandat att teckna naturvårdsavtal för miljökompensation tillstyrks. Det framgår dock inte i vilken utsträckning de områden som kan bli föremål för miljökompensation ska vara av hög naturvärdeskvalitet eller inte. Skogsindustrierna förutsätter att områden som undantas från skogsbruk inom sådan miljökompensation räknas in i ”Levande skogar” oavsett deras nuvarande naturvärdeskvaliteter.