Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Yttrande över Finansdepartementets promemoria (Fi 2021/01053)

Foto: Skogsindustrierna Flis på grön bakgrund

Skogsindustrierna har fått Finansdepartementets promemoria ”Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022” (Fi2021/01053) på remiss och vill med anledning av det avge följande yttrande med utgångspunkt i de skatteändringar som berör diesel.Skogsindustrierna instämmer även med det remissyttranden som lämnats av Näringslivets Transportråd och Svenskt Näringsliv, samt vill dessutom ge följande egna synpunkter.

Sammanfattning:

  • tillstyrker förslaget att pausa BNP-indexeringen under 2022
  • vill se en lagändring så att BNP-indexeringen permanent tas bort från lagen om skatt på energi
  • menar att BNP-indexeringen inte längre kan motiveras efter införandet av reduktionsplikten