Sveriges och världens skogar

Sveriges yta är till 70% täckt av skog. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark.

Svenska virkesförrådets utveckling

De senaste 100 åren har mängden skog fördubblats i Sverige tack vare utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Minst två träd planteras för varje träd som skördas. 

Tillväxten i skogen är större än avverkningen

Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen. Den genomsnittliga årstillväxten ligger på drygt 120 miljoner skogskubikmeter. 

Skogsmarkens fördelning på ägarkategorier

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av enskilda människor. Vi har fler än 320.000 privata skogsägare. I många familjer går skogen i arv och brukas i generation efter generation.

Världens skogar

Uppskattningvis finns 4 miljarder hektar skog i världen, men det saknas tillförlitliga siffror. Det är inte många länder i världen som har tillgång till så noggranna siffror som vi har i Sverige genom Riksskogstaxeringen.

Virkesanvändning i världen

I många delar av världen är skogen fortfarande i hög utsträckning en energikälla som används för att laga mat, värma vatten och bostäder.