Skogen och klimatet

Den förnybara råvaran ger skogsindustrin en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart, biobaserat samhälle. Skogen och skogsprodukter ingår i ett evigt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen där sol, vatten och koldioxid ger näring till ny skog.

Sveriges utsläpp av växthusgaser per sektor

Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser. Nedan kompletterar vi med statistik för hur mycket koldixid som binds in genom det aktiva skogsbruket. Vill vi få den totala klimatnyttan klart för oss ska vi till detta lägga den kolidoxid som lagras i skogsindustrins produkter och hur mycket utsläpp som förhindras när vi ersätter produkter av olja och kol med produkter av trä. 

Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel

Växande träd tar upp koldioxid via fotosyntesen och släpper ut koldioxid genom trädens andning. Kol bygger upp träden och lagras i biomassan när träden växer. Det kol som lagrats i träd och växtdelar avges åter till atmosfären vid förbränning eller nedbrytning. 

Utsläpp av växthusgaser från olika markanvändningar

Så länge skogen växer mer än uttaget av skogsråvara ökar nettoinlagringen av kol, vilket minskar mängden koldioxid i atmosfären. Den svenska skogen växer med i genomsnitt 120 miljoner kubikmeter varje år, vilket motsvarar en koldioxidbindning om drygt 140 miljoner ton per år. Det är dubbelt så mycket som hela det totala svenska utsläppet av koldioxid.