Hållbara transporter i skogsindustrin

Skogsindustrins transporter utförs till största del av tredje part, men skogsindustrin har ett ansvar som transportköpare att ställa krav på att leverantörer ska bidra till utvecklingen mot hållbara transporter.

Skogsindustrin har behov av effektiva transporter för att förse industrianläggningarna med råvaror och för att distribuera produkter. Transporter sker med fartyg, tåg och lastbil som ofta kombineras i systemlösningar.

Vår definition av hållbara transporter 

Begreppet hållbarhet består av tre samverkande delar: ekonomi, miljö och sociala aspekter. Endast när dessa samverkar kan hållbara transporter nås. 

  • Ekonomisk hållbarhet innebär en långsiktigt stabil konkurrenskraft. Transportlösningar måste därför vara rationella och kostnadseffektiva. I detta ingår kvalitetsfrågor såsom leveranssäkerhet och kundservice.

  • Miljömässig hållbarhet nås genom effektivare resursutnyttjande och minskning av utsläpp. Åtgärder måste ses i ett helhetsperspektiv, varför ett ökat transportarbete ibland kan vara positivt för miljön.

  • Social hållbarhet nås genom att arbeta med arbetsmiljö, säkerhet och lagefterlevnad. Detta innebär att ansvarskultur och attityder i dessa frågor måste bearbetas och att möjlighet till utbildning ges.

Gemensamma upphandlingskriterier

Branschen lanserade, som första bransch, gemensamma upphandlingskriterier för hållbarhet redan 2010. Till hållbarhetskriterierna hör även en transportpolicy och tillsammans anger de ett gemensamt förhållningssätt.

Säkerhet vid lastning och lossning av virkesråvara

Som en del i branschens hållbarhetsarbetet har en gemensam säkerhetsbroschyr för lastning och lossning av virkesråvara tagits fram.