Om skogsbruk

Frågor och svar

Hur går skogsbruk i Sverige till? 

En majoritet av Sveriges skogsägare bedriver ett så kallat trakthyggesbruk. Det har en cykel på 60-120 år, längre tid ju längre norr ut. Det börjar med att skogsägaren planterar skog, för att sedan röja och gallra runt de växande träden. Vid sidan av plantering sker också en naturlig självsådd av framför allt olika lövträd. Här är skogsbruket extra intresserade av att spara rönn, asp, sälj och ek, eftersom det är bra föda för vilt och viktiga för den biologiska mångfalden. När det är dags att slutavverka tas merparten av alla träd i beståndet ner vid ett och samma tillfälle. En hel del träd, oftast runt fem-tio procent av arealen, sparas för att bevara livsmiljöer för växter och djur och motverka den kala känslan. Sedan är det dags att plantera nya trädcykeln fortsätter. Nu med de sparade träden som en del av den nya skogen. 

Vad har vi för lagar som reglerar skogsbruket?  

Det svenska skogsbruket styrs i första hand av Skogsvårdslagen. Innan lagen ändrades 1993 var det primära syftet med den att öka virkesproduktionen. Skogsbrukare var då lagligt skyldiga att avverka skogen, vilket kunde resultera i skada på den biologiska mångfalden. Dagens skogsvårdslag lyfter istället både värdet av produktion och biologisk mångfald: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.”  

Vid sidan av Skogsvårdslagen styr även vissa bestämmelser i miljöbalken hur skogsbruk får bedrivas.   

Varför är det så mycket debatt om skogsbruket just nu? 

Både i Sverige och EU står vi inför viktiga politiska beslut som påverkar skogsbruket. Här finns många olika intressen, många fler än skogsindustrins och skogsägarnas. Det märker vi bland annat på ett höjt tonläge från miljölobbyn och att breda medier rapporterar om det. Det är viktigt att alla aktörer och deras källor granskas och ges utrymme i debatten på samma villkor eftersom det finns olika tankar kring hur skogen ska göra mest nytta på olika plan.