Om skogsindustrins arbete för biologisk mångfald

Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att alla arter i skogslandskapet kan fortleva. Därför bedrivs ett aktivt naturvårdsarbete utifrån gemensamma riktlinjer.

Frivilligt miljöarbete är en naturlig utgångspunkt för skogsnäringens aktörer. I genomsnitt visas en mer omfattande hänsyn än vad som krävs enligt skogsvårdslagens föreskrifter.

Vid slutavverkning eftersträvas till exempel att bevara befintliga naturvärden. Vid skötsel av ung- och gallringsskog kan det handla om att skapa nya framtida naturvärden. För att ständigt bli bättre följer skogsföretagen aktivt upp och utvärderar sitt miljöarbete utifrån ett antal indikatorer.

Många företag utför till exempel årliga uppföljningar av antalet allvarliga körskador och av kvaliteten i miljöhänsynen. Resultatet från utvärderingarna används för lärandedialog med anlitade entreprenörer och egen personal.

Genom certifieringssystemen FSC respektive PEFC för ansvarsfullt skogsbruk ökar också ambitionen inom naturvårdsarbetet. Idag är cirka 60 procent av all skogsmark i Sverige certifierad, en mycket hög siffra sett i ett internationellt perspektiv.