Karin Karlsbro (L)

Svarar på Skogsindustriernas frågor inför EU-valet

Foto: Liberalerna, pressbild Karin Karlsbro

En mandatperiod är snart till ända – vad är du stoltast över att din partigrupp i parlamentet har åstadkommit kopplat till den gröna given?

– Liberalernas partigrupp Renew har under mandatperioden varit kungamakare i Europaparlamentet och en blåslampa för grön liberal politik i EU.  Jag är stolt över att Renew fört  en ambitiös och realistisk politik som bidragit till att tackla klimatförändringar och miljöförstöring utan att politiken blir en bromskloss. Att nå våra klimat- och miljömål samtidigt som vi skapar tillväxt och välstånd visar andra länder att det går att skydda planeten samtidigt som människor får det bättre.

Vilket EU-beslut uppfattar du kommer vara:

... till mest nytta för den gröna given?

– EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) utgör ryggraden för att minska utsläppen och bygger på principen att utsläppen ska betala.  Under mandatperioden har fler sektorer inkluderats vilket innebär att EU får ännu bättre muskler att få ner utsläppen.

... till mest skada för den gröna given?

– EU har fortfarande en hemläxa att göra när det kommer till att fasa ut de fossila subventionerna. Alla subventioner i EU och medlemsländerna som leder till klimat- och miljöförstöring, måste fasas ut för att sedan avvecklas. Politiken i EU ska möjliggöra den gröna omställningen, inte hålla den fossila ekonomin under armarna.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stärka EU:s konkurrenskraft och inre marknad?

– Sverige och övriga EU ska konkurrera med resten av världen genom spetskompetens och grön teknologi. Med en politik som gynnar innovation och som skapar goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa kan EU:s industri få en nyckelroll i omställningen till en miljömässigt hållbar ekonomi. Den liberala vägen framåt är att EU slår vakt om öppna marknader och en politik som värnar fri och sund konkurrens.

– Den inre marknaden är EU:s vassaste verktyg på den globala spelplanen. De hinder som kvarstår för att säkra fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer måste rivas. Vaken företag eller arbetstagare ska behöva brottas med 27 olika regelverk och därför behövs fler harmoniserade regler.

Vilka är EU:s bästa redskap för nå klimatneutralitet till 2050?

– Ska vi lyckas nå klimatneutralitet till 2050 behövs en kombination av flera åtgärder. 

– Liberalerna vill låta länder utanför EU ansluta sig till utsläppshandelssystemet. Genom att vidga handeln utanför unionens gränser kan EU bidra till minskade utsläpp i stora delar av världen. För företagen som agerar på en gemensam utsläppsmarknad blir det lättare att planera och gå i takt med klimatomställningen. För att stoppa och vända den globala uppvärmningen bör EU också sätta upp konkreta mål för koldioxidinfångning, och ansvar bör fördelas på medlemsstaterna. Liberalerna föreslår att 200 miljoner ton koldioxid fångas in och lagras senast 2035. Senast 2045 ska EU ha kapacitet att fånga in och lagra minst 1000 miljoner ton koldioxid årligen.

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– Den begränsade tillgången på biomassa behöver gå till de tillämpningar där den har högst förädlingsvärde och till tillämpningar som är svåra att elektrifiera eller som kräver fossilfritt kol, till exempel tillverkning av fossilfritt flygbränsle och fossilfri plast. Från politikens sida måste vi se till att styrmedlen för bioenergin utformas så att biomassan styrs dit den gör störst nytta.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod? 

– Jag har under den gångna mandatperioden jobbat med avskogningsfrågor och hur EU kan arbeta för att minska illegal avskogning utomlands. När avskogningsförordningen nu träder i kraft vill jag följa implementeringen så att vi får en effektiv lagstiftning på plats som faktiskt bidrar till att produkter som orsakar avskogning inte ska få säljas på den europeiska marknaden.

Vilka är ditt partis tre viktigaste frågor för kommande mandatperiod? 

  • EU:s viktigaste uppgift just nu är att säkerställa att Ukraina vinner kriget och att Ryssland förlorar. Sanktionerna mot Ryssland och Belarus måste trappas upp. Liberalerna vill se en tydlig färdplan mot EU-medlemskap för Ukraina, där landet stegvis blir en del av EU-samarbetet i takt med att olika krav uppfylls.
  • Liberalerna vill kraftigt förstärka EU:s gemensamma brottsbekämpning, med gemensam polis, åklagare, gränsskydd och underrättelsetjänst. Vi vill inrätta en operativ EU-polismyndighet som kan utreda brott där flera länder är inblandade.
  • Liberalernas EU ska leda världens omställning till hållbara samhällen och säkerställa en renare och friare framtid för kommande generationer. EU ska helt enkelt fortsätta att vara världens bästa klimatorganisation.