Oväntat lyft för svenskt trä

Foto: iStockPhoto

Få anade att nedstängda marknader runt om i världen skulle vändas till något positivt för svensk träindustri. Men 2020 blev överraskningarnas år. Mot alla odds fördubblades exporten till USA.

När pandemin slog till och länder stängde ner spred sig osäkerheten över världen. Kanada drog ner sin sågverksproduktion relativt tidigt till följd av det besvärliga läget. Ryssland och andra europeiska pro­ducenter gjorde i viss mån detsamma. Den globala handeln och BNP föll under året. Men svensk skogsindustri lyckades med konststycket att hålla produktionen igång och öka exporten av trävaror.

Ett uppsving för "gördetsjälvfixandet"

För svenska sågverk kom nedstängning­en i Storbritannien som det första stora problemet.

– Då blev det allvar. De kunde inte ta emot varorna trots att kontrakt var skrivna. Storbritannien är den största export­marknaden för svenska sågverk och stora volymer låter sig inte lätt placeras om på kort sikt. Därför var det flera aktörer som planerade för ett längre sommaruppehåll och en lägre produktion även i Sverige, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä, och fortsätter:

– Men sedan hände det oväntade. Gör­det­själv­fixande gav ett enormt uppsving för bygghandeln i Sverige och även i Stor­britannien, när sektorn tilläts hålla öppet trots nedstängningen. Samma sak hände i övriga Europa och senare även i USA. Efter­frågan blev betydligt större än vad vi hade räknat med.

Redan under våren öppnades möjlig­heter till export och Sverige hörde till de länder som grep chansen. Utvecklingen innebar att svenska sågverk kunde dra för­del av att andra länder producerade mindre.

– De svenska företagen har dels lyckats hålla igång produktionen, och dels skiftat marknader för att följa efterfrågan. I USA har svenska företag etablerat sig väl under året, vilket ger dem större möjligheter framöver. Nu är det inte säkert att de nya marknadsandelarna blir bestående, men det har skapat fler kontakter för framtiden, säger Christian Nielsen, marknadsanalyti­ker på Skogsindustrierna.

Med en exportandel på 70 procent har den svenska sågverksindustrin rutin på att hitta efterfrågan där den finns i världens olika hörn.

– Svenska företag har dragit nytta av vanan att ställa om snabbt till olika mark­nader och har väl inarbetade försäljnings­organisationer. Under pandemin visade företagen upp sina styrkor. Till dem hör en hög leveranssäkerhet, starka logistiska system, en högteknologisk standard som säkrar en hög kvalitet på trävarorna och dessutom en långtgående förmåga till kund anpassning, säger Mathias Fridholm.

Kundanpassning och logistik nyckelfaktorer

Kundanpassningen och logistiken har varit nyckelfaktorer som banat väg för framgångarna under året. Utan dem hade Sverige svårligen kunnat närapå fördubbla exporten av trävaror till USA, till exempel.

När de två största exportländerna, Kanada och Ryssland, höll igen, uppstod till slut ett underskott när lagernivåerna sjönk globalt. Under det första halvåret minskade Kanada sin produktion med hela 15 procent, vilket innebär stora volymer på kort tid. Fortfa­rande är lagernivåerna låga runtom i värl­den och trots att produktionen är i full gång igen på de flesta håll, kvarstår ett glapp.

– Det väntas dröja åtminstone till i vår innan lagren åter är i balans. Det har lett till kraftiga prisökningar. I USA fördubblades priserna på sågade varor under en period, säger Christian Nielsen.

Exportframgångarna har kompenserat för en vikande inhemsk efterfrågan. Upp­gången för bygghandeln har inte ensamt kunnat täcka fallande efterfrågan på sågade trävaror från exempelvis hustillverkare.

Sammantaget ett framgångsrikt år

Sammantaget kan den svenska såg­verksindustrin se tillbaka på 2020 som ett framgångsrikt år med god lönsamhet i stort. Den positiva trenden förutspås dessutom hålla i sig under kommande halvår.

– Det fanns farhågor att konkurrensen från Kanada och Ryssland skulle hålla tillbaka efterfrågan, liksom att behovet av hemmafixande skulle vara mättat nu. Men enligt bland annat Konjunkturinstitutets barometer ser det fortsatt positivt ut för trävaruindustrin, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom vid Skogsindustrierna.

Enligt Mathias Fridholm brukar annars årets första kvartal vara lite svagare, efter­som vintern utgör en lågsäsong för träpro­jekt utomhus. Men även han konstaterar att den uppåtgående spiralen fortsätter:

– Efterfrågan är stabil och de låga lager­nivåerna styr marknadsutvecklingen just nu. För att säkra tillgången på råvaror köper kunderna gärna lite extra, säger han.

Runt om i världen lanseras dessutom stimulanspaket, något som väntas gynna infrastrukturprojekt och byggande, och därmed också trävarubranschen.

Uppfyller klimatmässiga krav

Likaså gagnar trenden med hållbart byg­gande trä som råvara. Som förnybar resurs och med ett uthålligt skogsbruk uppfyller trävaror klimatmässiga krav. Under sin tillväxt tar träden upp koldioxid, som sedan är lagrat i virket efter avverkning.

– Trävaror har en renässans som mate­rial. Särskilt intressant är den ökande ef­terfrågan på flerfamiljshus i trä och då även högre hus. I Sverige ser vi hur trä i stommen på nybyggda flerfamiljshus tar marknads­andelar fort, även om betong fortfarande dominerar. Det finns en potential att gå från dagens marknadsandel på 20 procent till 50 procent 2025, säger Mathias Fridholm.

I byggsegmentet finns även nya fram­tidsutsikter för svensk export. Till exempel finns ett intresse på den kinesiska markna­den för prefabricerade flerfamiljshus i trä. I Kina har svenska företag hittills fokuserat på segmenten möbler och trall, där efter­frågan är stor till följd av den fortgående urbaniseringen.