EU-kandidaterna svarar på våra frågor inför valet

Politiska beslut som tas inom EU har en stor påverkan på skogsnäringen i Sverige. Inför det kommande EU-valet har Skogsindustrierna ställt frågor till kandidater för de svenska partier som i dag har mandat i parlamentet, för att klargöra vilka frågor kandidaterna vill driva under nästa mandatperiod. Här ger vi en överblick av deras svar med extra fokus på skogsrelaterade frågor.

Frågorna som EU-kandidaterna vill driva under kommande mandatperiod pekar på vissa övergripande trender och det är framför allt tre områden som står i fokus: EU-ländernas konkurrenskraft, klimatomställningen och unionens säkerhet, till exempel brottsbekämpning och stöd till Ukraina.

Klimatstrategin Den gröna given nämner flera partier som viktig för att uppnå uppsatta klimatmål. I synnerhet handeln med utsläppsrätter beskrivs som ett viktigt medel för att nå målen.

Flertalet kandidater lyfter fram vikten av att främja biobaserade material och produkter som strategiska råvaror för att kunna genomföra klimatomställningen i unionen. Man anser att skogen ska brukas och användas för att ersätta fossila produkter och öka ett hållbart byggande i trä.

Partierna till höger, och viss del till mitten, anser att politiska beslut som påverkar det svenska skogsbruket bör styras från Sverige, för att industrin ska fortsätta vara konkurrenskraftig internationellt. Partierna till vänster menar i stället att miljön och klimatet i unionen är viktigare än att värna den egna marknaden och vill kämpa för att EU ska genomföra den gemensamma naturrestaureringslagen.

Intresserad av att ta del av EU-kandidaternas svar i helhet – klicka här.

Nedan har vi gjort ett urval av de mest tongivande svaren på de två direkt skogsrelaterade frågorna som vi ställde till kandidaterna.

Vilka frågor vill du driva som påverkar skogsnäringen och bioekonomin under nästa mandatperiod?

– Det enskilt viktigaste för Moderaterna är att EU utformar en klimat- och miljöpolitik där skogen får vara med och bidra. Det betyder att vi kommer att fortsätta vara den starkaste rösten emot förslag som slår undan benen för det svenska skogsbruket, samtidigt som vi kommer att arbeta med våra europeiska kollegor för att stärka förutsättningarna för en växande bioekonomi. Därför kommer vi att föreslå en ny strategi för bioekonomin/ Jessica Polfjärd (M)

– Skogen är och ska fortsätta vara nationell kompetens, det kommer vi att fortsätta stå upp för/ Heléne Fritzon (S)

– Först och främst skogsövervakningslagen, då jag är utsedd till huvudförhandlare för den. Mitt absolut främsta ingångsvärde är att vi gör det väldigt tydligt för kommissionen att långsiktigt strategisk skoglig planering inte är något som EU ska syssla med.../ Emma Wiesner (C)

– Jag vill fortsätta driva på att EU-lagstiftningen bidrar till att göra det mer lönsamt att både skydda och att bruka skogen utan att förbruka artmångfald och kolsänkor. Att vi ställer om till mer naturnära skogsbruksmetoder är också en förutsättning för långsiktig produktivitet/ Per Holmgren (MP)

– Vi vill återta makten över svensk skog till Sverige. För EU har svensk skog blivit högintressant och de åtaganden som ålagts Sverige inom ramen för LULUCF kommer att få förödande konsekvenser för tillgången på råvara, det här vill vi riva upp/ Beatrice Timgren (SD)

– Jag har under den gångna mandatperioden jobbat med avskogningsfrågor och hur EU kan arbeta för att minska illegal avskogning utomlands. När avskogningsförordningen nu träder i kraft vill jag följa implementeringen så att vi får en effektiv lagstiftning på plats som faktiskt bidrar till att produkter som orsakar avskogning inte ska få säljas på den europeiska marknaden/ Karin Karlsbro (L)

Vilken roll kan träbyggande och andra förnybara och biobaserade material och produkter spela för att nå klimatneutralitet?

– Skogen har en stor potential att ersätta fossila produkter och särskilt genom byggande i trä, då virket fortsätter suga upp koldioxid. Det är en mycket viktig pusselbit för att nå klimatneutralitet och EU:s klimatmål/ Heléne Fritzon (S)

– En väldigt stor roll, framför allt om vi får lagstiftningar på plats som erkänner och gynnar substitutionseffekt! En avgift på fossilt innehåll i produkter är ett exempel på lagstiftning som kraftigt skulle gynna träbyggande och andra biobaserade lösningar. Även certifieringsramverket för kolsänkor kan gynna träbyggande, då sågade trävaror är en produkt som kan certifieras som en kolsänka/ Emma Wiesner (C)

– Det finns en mycket stor potential och vi bör säkerställa att den kan förverkligas genom att skogen ska få brukas/ Alice Teodorescu Måwe (KD)

– De har stor betydelse i kombination med åtgärder för en cirkulär ekonomi. Vi vill se riktade investeringar för ökat byggande i trä/ Jonas Sjöstedt (V)