Stor oro för ekonomi och klimat - låg kunskap om Europas skogar

Ny undersökning om européers inställning i hållbarhetsfrågor

Foto: Emil Nordin

Den egna ekonomin är den enskilt viktigaste frågan för européer, följt av klimatförändringar. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ersätta fossila med biobaserade produkter för att möta de globala hållbarhetsmålen. Mest positiv till dessa produkters klimatnytta är man i Sverige. Det visar en ny stor europeisk konsumentundersökning genomförd på uppdrag av Skogsindustrierna.  

Analysföretaget Opticom har på uppdrag av Skogsindustrierna genomfört en undersökning om europeiska konsumenters inställning i olika hållbarhetsfrågor. Över 10 000 personer i tio länder ingår i undersökningen. Den fråga som upplevs mest angelägen just nu gäller den egna ekonomin. Levnadsomkostnader anges av 62 procent som en av de tre viktigaste frågorna i nuläget. Klimatförändringarna landar som näst viktigaste fråga; 36 procent anger den som en av sina tre viktigaste frågor.   

– Ett tufft ekonomiskt läge i kombination med globala klimatutmaningarna understryker vikten av att EU fokuserar både på hållbarhet och konkurrenskraft. Jag är övertygad om att länder och regioner som på ett hållbart sätt nyttjar sina resursmässiga fördelar kommer kunna klara både klimatomställning och bygga välstånd. Genom skogsbaserade produkter har EU och Sverige stora framtidsmöjligheter att utveckla en cirkulär biobaserad ekonomi, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.   

En stor andel av de tillfrågade, 74 procent, anser att det är viktigt att byta från fossilbaserade till biobaserade produkter för att klara FN:s hållbarhetsmål. Svenskarna är mest positiva till biobaserade produkters klimatnytta - 56 procent anser att dessa har en positiv inverkan.  

– Om vi ska forma en verkligt hållbar framtid måste politiker, näringsliv och andra aktörer jobba tillsammans. Från skogsindustrins sida har vi valt att höja våra ambitioner på hållbarhetsområdet genom vår Framtidsagenda. Den sträcker sig till 2040 med löften för ökad klimatnytta, livskraftiga skogar och cirkulär ekonomi. Men det behövs också politik som främjar konkurrenskraft och klimat, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Undersökningen visar även att kunskapen om Europas skogliga naturtillgångar är låg. Så många som 65 procent uppger att andelen skog i Europa minskar – när utvecklingen i själva verket går i motsatt riktning, enligt statistik från Eurostat. Endast 23 procent av de tillfrågade känner till att produkter av trä fortsätter lagra kol under hela sin livslängd.  

Om undersökningen
Undersökningen är gjord bland 10 000 personer i 10 europeiska länder. Olika bakgrundsvariabler som kön, ålder, familjestatus, bostadsort, utbildning och sysselsättning har beaktats för att åstadkomma ett så representativt tvärsnitt av invånarna i dessa länder som möjligt. Undersökningen genomfördes i onlinepaneler under hösten 2023. Länderna i undersökningen står tillsammans för 78 procent av EU:s befolkning. Den demografiska täckningen breddas ytterligare av att Storbritannien inkluderas i undersökningen.