Kommentar på den energipolitiska inriktningspropositionen

Foto: Mostphotos

Skogsindustrierna ser positivt på att regeringen nu föreslår planeringsmål för 2045 samt en översyn av energieffektiviseringsmålet. Det finns dock fortsatta behov av konkreta åtgärder för att snabba på utbyggnaden av elproduktion, särskilt för landbaserad vindkraft.

Skogsindustrierna välkomnar planeringsmålet för 2045 som presenterades idag. 

– Som en av landet mest energiintensiva näringar har skogsindustrin ett stort behov av planerbar och stabil elförsörjning. I Skogsindustrins Framtidsagenda har vår bransch satt upp ambitiösa löften om att öka klimatnyttan, och det kräver en god tillgång på fossilfri el. I hela landet kommer behoven av el att öka kraftigt de kommande åren. En effektiv plan- och tillståndsprocess och tidig hantering av målkonflikter inom energipolitiken är nödvändiga förutsättningar för att kunna klara det, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Bioenergi fyller idag en central funktion i det svenska energisystemet. Det är positivt att regeringen även pekar på framtidspotentialen av en växande bioekonomi i sammanhanget. Satsningar på bio-CCS kan bli en kraftfull del i Sveriges energipolitik framöver.

Regeringen föreslår vidare att ett energieffektiviseringsmål ses över för att anpassas till den gröna omställningen. Det ser Skogsindustrierna som angeläget. Ett nationellt tak för energianvändning riskerar att slå direkt mot både klimat och tillväxt. Ofta görs större investeringar i energieffektivisering stegvis medan skogsindsutrins bolag ständigt jobbar med att förbättra och minska utsläppen från sina processer. Det påverkar behoven av el.  

– Med den gröna omställningen följer en ökad användning av elenergi. Det gör att energieffektiviseringsmål måste utformas så att de inte hämmar industrins elektrifiering eller hindrar nya etableringar, säger Viveka Beckeman.  

– Förslaget som regeringen nu presenterat stakar ut en väg för energipolitiken. Det behövs även tas tydliga steg framåt, om vi ska lyckas elektrifieringen av industrin och i övriga samhället. Ett sådant är att få på plats finansiella incitament för kommuner att etablera vindkraft, så att utbyggnaden inte avstannar, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

Förslag för hur det skulle kunna se ut finns framtagna i incitamentutredningen ”Värdet av vinden”.

Skogsindustrin är en energiintensiv bransch

Med en elanvändning om cirka 18 TWh el per år motsvarar industrins elanvändning cirka 14 procent av Sveriges totala elanvändning. Detta gör industrin till en av Sveriges mest energiintensiva branscher. Av detta köper industrin cirka 11, 6 TWh per år. Resterande 6,6 TWh, är egen integrerad produktion av förnybar el.

Så ser industrins energisamarbete på propositionen

Klicka här för att läsa SKGS analys av regeringens energipolitiska inriktningsproposition

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.