”Efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi”

Skogsindustrierna kommenterar bioekonomiutredningens slutbetänkande

Foto: ERIK RAHM/Mostphotos

Skogsindustrierna välkomnar dagens utredningsförslag om en nationell bioekonomistrategi som en central del i arbetet för fossilfrihet och klimatmålen. Nu behövs gemensamma insatser från politik, näring och forskning för att realisera de mål för bioekonomin som föreslås.

– Det är efterlängtat att Sverige nu rör sig mot att få en bioekonomistrategi på plats. Motsvarigheter finns redan idag i flera av våra konkurrentländer runtom i Europa. Jag hoppas och tror att detta kan stärka Sveriges konkurrenskraft inom området och ge en stabil grund för det fortsatta arbetet, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.   

Bioekonomiutredningen har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I slutbetänkandet, som presenterades idag, beskrivs förutsättningar och möjligheter med en växande biobaserad näring. Dessutom föreslås konkreta mål för bland annat ökat exportvärde, förädlingsvärde och substitution. 

– En ökad användning av förnybara resurser är förutsättningen för den gröna omställningen. Slutbetänkandet understryker att utbytet av fossila till biobaserade material behöver följas upp och kvantifieras. I ett cirkulärt samhälle används alla resurser så effektivt som möjligt. Utredningens slutbetänkande visar också hur konkurrenskraft, krisberedskap och arbetet för att bromsa klimatförändringarna gynnas av ett bättre nyttjande av skogsprodukter, säger Viveka Beckeman. 

Utredningen föreslår att strategin ska realiseras genom en handlingsplan, men lyfter även specifika åtgärder som kan genomföras direkt. Det innefattar bland annat en plan för industriellt träbyggande, ytterligare styrmedel för biobaserade lösningar, stärkt tvärvetenskaplig forskning och mer fokus på bioekonomi i EU.     

– Skogsindustrierna välkomnar förslagen till handlingsplan och konkreta åtgärder som kan stärka bioekonomin, och hoppas att detta genast kan leda till praktiskt genomförande. Den föreslagna strategin är i linje med Skogsindustrins Framtidsagenda och vi vill vara med och bidra till att strategin realiseras. Det är bråttom, klimatet kan inte vänta, säger Viveka Beckeman.