Goda nyheter från Bryssel för skoglig biomassa

Foto: Björn Leijon

EU:s förnybartdirektiv har förhandlats klart. Skogsindustrierna välkomnar den höga ambitionsnivån för förnybar energi och att osäkerheten om reglerna för bioenergi är över.

– Utgångspunkterna för överenskommelsen är att bioenergin är hållbar och att biomassa används resurseffektivt. Det är ett något som vi naturligtvis ställer oss bakom, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.  

För skogsindustrin är kaskadprincipen en viktig del i förnybartdirektivet. Principen syftar till att säkerställa att råvaran används på ett sätt som maximerar värde och resurseffektivitet. 

– Kaskadprincipen har blivit tydligare i det slutliga avtalet. Den svenska skogsindustrin strävar alltid efter att använda hela trädet för att skapa så mycket värde som möjligt. Det är enda sättet att förbli konkurrenskraftig, säger Viveka Beckeman. 

– Lika viktigt för konkurrenskraften är vårt hållbara skogsbruk som värnar den biologiska mångfalden. Det är avgörande att hållbarhetskriterierna i direktivet är tydligt definierade och möjliga att genomföra. Det ska inte råda några tvivel om bioenergins resurseffektivitet, hållbarhet och klimatnytta, avslutar Viveka Beckeman.