EU lyfter förpackningars roll i en cirkulär ekonomi

Foto: WILLYS, Lidingö

Den 30 november presenterade EU-kommissionen sitt lagförslag om förpackningar och förpackningsavfall*. Förpackningar fyller många viktiga funktioner, exempelvis genom att skydda produkter och göra det möjligt att transportera dem. Målet med förslaget är att minska mängden förpackningsavfall och säkerställa att alla förpackningar på den europeiska marknaden antingen är återvinningsbara eller återanvändningsbara.

– Förordningen kommer att ha stor betydelse för att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, som är avgörande för den gröna omställningen. Fiberbaserade förpackningar är och kommer att vara en viktig del i den, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produktfrågor på Skogsindustrierna.

Målen för återanvändning behöver konkretiseras

Kai-Yee Thim understryker att de föreslagna målen för återanvändning bör fokusera på de användningsområden där cirkularitet behöver förbättras.

– Målen behöver vara baserade på en gedigen vetenskaplig utvärdering av såväl förpackningens som den förpackade produktens hela livscykel. De behöver även beakta skillnader mellan olika förpackningsmaterial, säger Kai-Yee Thim. Det är också av stor vikt att beakta andra aspekter som produktsäkerhet och vad som är tekniskt möjligt.

Delegerade akter

Detaljerna i lagstiftningen ska definieras senare genom delegerade akter, meddelar EU-kommissionen i sitt förslag.

– Utvecklingen av att ha en lagstiftning som kompletteras med sekundärlagstiftning som anger de avgörande detaljerna, är en modell som kommissionen gärna arbetar efter. Därför ser vi gärna att industrin är brett representerad i det fortsatta arbetet med de delegerade akterna, avslutar Kai-Yee Thim.

*Packaging and packaging waste regulation, PPWR

Läs mer om lagförslaget.