Rapport: Tuffare för svensk skogsindustri – men globala möjligheter på sikt

Foto: Fredrik Hjerling

Världen står just nu inför stora utmaningar. Räntorna stiger snabbt och kraftigt, kostnaderna för energi är höga och en rejäl avmattning i konjunkturen väntas. Detta slår hårt även mot svensk skogsindustri – men här finns också exempel på oväntad styrka och ljusglimtar på sikt. Det visar Skogsindustriernas färska marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Kriget i Ukraina och en ogenomtänkt energipolitik har lett till skenande energipriser. Svensk skogsindustri står för drygt 15 procent av den totala elanvändningen i Sverige och är till hela 40 procent självförsörjande på el. Men förutsättningarna ser olika ut för företagen, och många påverkas av den rådande situationen.

– De höga elpriserna är ett resultat av dåligt genomtänkta politiska beslut. Bristen på långsiktighet och stabilitet, kombinerat med senfärdig penningpolitik drabbar nu svensk ekonomi i form av allmän hög inflation och svag konjunktur. De stigande räntorna, höga byggkostnader, fallande bostadspriser och den stora osäkerheten om utvecklingen väntas leda till en nedgång inom bygginvesteringar och konsumtion. Det påverkar skogsindustrin negativt, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.

På trävarumarknaden märks redan ett trendskifte, med minskad efterfrågan.

– Vi ser en tydligt vikande marknad, men svensk sågverksnäring har ett antal starka år i ryggen och är väl rustade. På några års sikt kommer Sveriges globala betydelse som skogsnation öka. Vi måste våga vara stolta över vårt svenska skogsbruk och den nyttan som det erbjuder – inte bara för vår egen del utan också för våra handelspartners. Det skapar möjligheter för ökad självständighet och självförsörjning inom Europa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Massa- och pappersmarknaden visar en oväntad styrka med hittills höga prisnivåer. Katrin Heinsoo är marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna och ser hur växelkursen påverkar exporten:

– Marknaden för pappersprodukter är stark, även om leveranserna och priserna inom vissa segment har börjat falla. Osäkerheten om utvecklingen av produktionskostnaderna och hur minskad konsumtion och e-handel slår mot förpackningsindustrin är stor. Samtidigt gynnas exporten av den svaga svenska kronan. Exportvärdet för papper och kartong har ökat med 25 procent hittills i år och motsvarande siffra för massa är 20 procent, säger Katrin Heinsoo.