Rekordår för sågverken

Foto: Emil Nordin Bild från sågverk i Folkesta

Sveriges sågverk slog produktionsrekord under 2021, med 19 miljoner kubikmeter sågad vara. Efterfrågan är fortfarande hög och utsikterna för 2022 är goda, även om det finns utmaningar, enligt ett par sågverksföretag som Skogsindustrierna har talat med.

På längre sikt tror sågverken att intresse för deras förnybara produkter kommer att öka i takt med att klimatomställningen leder till ökad träanvändning i Sverige och globalt. Lagstiftning så som lagen på klimatdeklarationer av nya byggnader som infördes vid årsskiftet lär driva på trähusbyggandet.

– 65 procent av vår produktion säljs på export och vi ser en fortsatt efterfrågan driven av träbyggnation, hemma och utomlands. 2022 kommer att bli ett bra år för sågat, säger Claes Andersson, vd och koncernchef för familjeägda J G Anderssons Söner AB i småländska Linneryd.

2021 var turbulent för sågverken, färgat av pandemin och svängningar i marknaden, extremt stark efterfrågan och sällsynt goda priser på sågade produkter. Året avslutades dock lugnare med stiltje i priserna, delvis till följd av högre lager hos kunderna. Nu ser det ut som om priserna stabiliseras på en högre nivå. Samtidigt har sågverkens kostnader också ökat.

– Vi slog produktionsrekord förra året. Bra priser gjorde att vi fick rejäl utväxling på de effektiviseringar och produktionshöjande åtgärder vi genomfört. Pandemin påverkade oss inte så mycket. De ökade kostnaderna för lastbilstransporter till våra europeiska kunder och containerbristen för leveranserna till Asien har påverkat oss mer, säger Maria Rylander, vd för ELE Trävaru AB i Kilafors, södra Hälsingland.

Fina siffror för sågverken. Maria Rylander, vd för Ele Trävaru och Claes Andersson, vd för JGA, ser fram mot 2022.

Efterfrågar riktlinjer

Generellt har de svenska sågverken kunnat upprätthålla produktionen och leveranserna till kunderna. Läget för 2022 ser mer balanserat ut, även om efterfrågan är fortsatt hög. Historiskt sett ökar försäljningen ofta under vår och sommar då många byggprojekt genomförs.

– Trä har en naturlig roll i framtidens samhällsbyggande och den miljömässiga nyttan med materialet tror jag börjar uppmärksammas även hos den breda allmänheten. Det vi i industrin nu hoppas på är bra efterfrågan även 2022, stabilitet i el- och energipriser och tydliga riktlinjer från myndigheter och lagstiftaren om deras syn på skogsindustrin och skogsbruket. Inte minst behövs snabbare tillståndsprocesser när industrin bygger ut, säger Claes Andersson.

Branschen investerar

Den långsiktiga strukturella förändringen mot ökat användande av sågade trävaror ger förutsättningar för fortsatta investeringar. Förra årets produktionsrekord och goda prisläge förstärker sågverksbranschens vilja och möjligheter att investera.

– Under 2021 tog vi viktiga investeringsbeslut om produktionshöjande åtgärder. Fler investeringsbeslut är på gång. Vi märker dock att ledtiderna har blivit längre då många sågverk projekterar och investerar nu. Den globala halvledarbristen bidar också till förseningar, vilket vi märker när vi håller på att byta styrsystem i justerverket, säger Maria Rylander.

Inte minst mot bakgrund av rekordåret 2021 stämmer branschorganisationen Svenskt Trä in i den positiva beskrivningen av framtiden. Även 2022 ser ut att bli ett bra år.

– Klimatomställningen innebär att efterfrågan på förnybara produkter från fossilfri skogsråvara ökar. Vi ser ett stigande intresse för trähusbyggande, likaså för användning av trä för att fasa ut fossila material inom många andra områden. Framtiden ser ljus ut för sågverksindustrin, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.