EU:s mål att återställa natur måste balanseras med andra samhällsmål

EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande förslag till rättsligt bindande EU-mål för restaurering av natur. Målet med att återställa EU:s ekosystem är att främja biologisk mångfald samt mildra effekten av klimatförändringar och naturkatastrofer. En nyckelfråga framöver blir hur detta förslag ska kombineras med alla åtgärder som krävs för att bekämpa klimatförändringarna och ställa om samhället.

– För att samhället ska minska sitt beroende av fossilt behövs mer förnybara och återvinningsbara råvaror. Detta måste lagstiftarna i Bryssel väga in i processen framöver. Om Kommissionens förslag leder till minskat uttag av skogsråvara blir vi mer beroende av import från länder utanför EU. Det är varken bra för klimatet eller EU:s råvaruförsörjning. Vi måste kunna främja den biologisk mångfalden och bruka skogen i samma landskap, det vill säga bygga vidare på det arbete som redan görs, säger Magnus Berg, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna.

Restaurering och återskapande av naturliga miljöer (också kallade naturtyper) syftar främst till att motverka och stoppa förlusten av den biologiska mångfalden, inte minst av vissa hotade arter. Restaurering kan ske på olika sätt. Aktiv restaurering innebär att man återskapar ekosystem – till exempel genom att röja igenvuxna betesmarker, täppa igen diken, genomföra naturvårdsbränningar eller på andra sätt aktivt återskapa strukturer som det är brist på, exempelvis död ved.

Tolkningen av mål och referensvärden blir avgörande

EU-kommissionens förslag innehåller mål för naturliga miljöer som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Ett sådant mål är att till 2050 återställa naturtypen ”näringsrik ekskog” till den areal som bedöms behövas för att nå så kallad god bevarandestatus. Med Sveriges nuvarande val av referensvärde, som skiljer ut sig jämfört med hur andra länder mäter, skulle det innebära att Sverige behöver femdubbla arealen ekskog i södra Sverige. Det skulle betyda att stora arealer av dagens jordbruksmark skulle behöva omföras till ekskog. I förslaget ingår också krav på att förbättra utvecklingen för ett antal indikatorer för skogliga ekosystem.

– Att återställa naturliga miljöer och förbättra den biologiska mångfalden är viktiga mål som vi välkomnar. Vi ser dock att förslaget ställer upp mål bortom det som kommissionen kallar förstörd natur och innehåller detaljerade bestämmelser som blir svåra att tillämpa på de varierade skogarna i EU. Det finns mycket vi ännu inte vet om hur lagen är tänkt att genomföras eller vilka effekterna blir. Den exakta tolkningen av målen och referensvärdena blir avgörande framöver, säger Emma Berglund, talesperson för EU- och internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.