EU-kommissionens förslag om hållbara produkter missar nyttan med förnybara råvaror

Foto: Kerstin Jonsson / Björn Leijon

Den 30 mars antog Europeiska kommissionen förordningen om ekodesignkrav för hållbara produkter (ESPR). Förordningen är ett ramverk som omfattar nästan alla produkter och syftar till att säkerställa att hållbarhetskrav uppfylls.

– Vi stöder såklart målet med initiativet. Omställningen mot en cirkulär bioekonomi kräver att hållbara produkter blir normen. ESPR är ett brett och ambitiöst ramverk som omfattar alla produkter som den svenska skogsindustrin producerar. Men nyckelfrågan är hur hållbarhetskraven ska tillämpas mer i detalj för varje enskild produktgrupp, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor på Skogsindustrierna.

Förnybarhet borde läggas till som hållbarhetskrav

ESPR innehåller ecodesignkrav som en produkt behöver uppfylla för att anses vara hållbara. Bland annat ska den vara enkel att laga och underhålla, och enkel att återvinna. Skogsindustrierna konstaterar dock att en viktig parameter saknas – förnybarhet.  

– Ekodesignkraven som listas i förslaget är avgörande för att bättre ta till vara våra resurser, men det spelar också roll vad vi cirkulerar och förlänger hållbarheten av. Produkter från förnybara råvaror, som fiberbaserade förpackningar, trähus eller lyocellkläder, gör att mer fossil olja kan stanna kvar i marken. I det kommande lagstiftningsarbetet bör förnybara råvaror läggas till som hållbarhetskrav, säger Kai-Yee Thim.

Skogsindustrin lägger stora resurser på att utveckla nya sätt att ersätta fossilt med förnybart.

– Branschen har redan tagit fram alternativ för förpackningar, kemikalier och byggmaterial och innovationsarbetet fortskrider i oförminskad takt. Allt som kan göras av olja kan göras av trä. Det gynnar klimatet, gör EU mindre beroende av fossila resurser och bidrar till ett mer motståndskraftigt EU, säger Kai-Yee Thim.

Lagstiftningsarbetet framåt behöver bli tydligare

Debatten om förslaget har delvis handlat om risken för dubbelreglering. När det gäller exempelvis byggprodukter och förpackningar är tanken att ESPR ska tillämpas först när hållbarhetskrav inte omfattas tillräckligt av de befintliga lagstiftningarna. Kopplingen mellan ESPR, de kommande delegerade akterna och annan produktspecifik lagstiftning är ännu inte klarlagd.

– Kommissionen gör rätt i att försöka undvika dubbelreglering, men det inte helt tydligt hur de tänker säkerställa det. För skogsindustrin är det viktigt att de nya reglerna stämmer överens med befintliga direktiv, som till exempel förnybartdirektivet (RED), där hållbarhetskrav redan finns, och direktivet för förpackningar och förpackningsavfall (PPWD). Vår bransch önskar och förväntar sig att vara involverad i processen framöver, avslutar Kai-Yee Thim.