Artskyddsutredningen: Skogsbruk och grön omställning måste vägas in

Foto: Björn Leijon

Vardagen för svenska skogsbrukare skulle bli enklare om EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv infördes som separata lagar i Sverige. Det poängterar Skogsindustrierna i sitt remissvar på Artskyddsutredningen.

– Artskyddsutredningen föreslår en förändring i lagstiftningen så att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets regler finns i separata bestämmelser. Det skulle vara bra. För att undvika oklarheter och överimplementering behöver också EU:s lagtexter översättas ordagrant, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Linda Eriksson är dock kritisk till merparten av förslagen i utredningen. Hon menar att de inte ligger i linje med skogspolitikens bärande princip; jämställda mål för produktion och miljö.

– Utredaren har varken vägt in produktionsaspekten eller äganderätten i sina förslag. Tvärtom innebär förslagen en detaljreglering av skogsbruket och att privata skogsägare ska ta en oproportionell stor del av kostnaderna för artskyddet. Det är fullständigt orimligt. Om regeringen överväger att ta dessa förslag vidare måste de först analysera hur de påverkar skogsbruket, virkesförsörjningen och omställningen från fossilt till förnybart, säger Linda Eriksson.