Angreppen av granbarkborrar

Foto: Skogsstyrelsen

Granbarkborrar finns sedan länge i de svenska granskogarna. Men de senaste två åren har de vuxit lavinartat i antal. Här svarar vi på några vanliga frågor och länkar vidare till myndigheters och skogsägares utmärkta information.

1. Hur stora angrepp av barkborrar har vi i Sverige just nu?

Färska inventeringar av Södra skogsägarna pekar på att 5 miljoner kubikmeter skog har skador av granbarkborrar bara i Götaland i sommar, dubbelt så mycket som 2018. Nu har Södra och Skogsstyrelsen beslutat att de tillsammans ska genomföra ytterligare en gemensam inventering i höst.

 

2. Varför är angreppen så omfattande?

Granbarkborrar tycker om död ved, gamla träd och skadade träd. Sommaren 2018 var både varm och torr. 2019 har det varit svalare men det är fortfarande torrt i skog och mark. Det har lett till torkstressade granar, vilket granbarkborrarna utnyttjar.

 

3. Även i Europa har granbarkborrar härjat, vilka paralleller kan vi dra?

Stora delar av centraleuropa har de senaste 4-5 åren haft torra och varma somrar, vilket har gynnat granbarkborrarna. I länder som Tjeckien har detta fått katastrofala konsekvenser, då man inte agerat på angreppen i tid. 2017 var 2,5 miljoner kubikmeter angripna, året därpå 20 miljoner kubikmeter. Det här är varnande exempel som pekar på vikten av att agera kraftfullt.

Sverige och Norden har en betydligt mer aktiv skogsskötsel än centraleuropa, vilket har fördelar i kampen på barkborrarna. En fördel är att angrepp av skadeinsekter upptäcks tidigare. En annan fördel är att vi under lång tid har arbetat med skogsträdsförädling, vilket ger förutsättningar för mer livskraftiga träd som bättre kan stå emot angrepp.

 

4. Hur hanterar skogsbruket angreppen?

Skogsstyrelsen och skogsägarföreningar har genomfört stora informations- och utbildningsinsatser för att skogsägare ska inspektera sin skog i högre utsträckning än vanligt och snabbt plocka ut angripna träd.

I södra Sverige finns sedan 2018 ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige som går under namnet Stoppa borrarna.

 

5. Vad kan man göra av det angripna virket?

Hur angripet trädet är av barkborrar avgör vad det kan användas till. Veden kan bli alltifrån sågat virke till massaved och energi.