Skogsindustrierna yttrar sig över Trafikanalys rapport om förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Trafikanalys förslag som leder till transportsektorns klimatomställning. Skogsindustrierna instämmer också i det remissyttrande som Näringslivets transportråd har lämnat.

Sammanfattning

De viktigaste åtgärderna framåt för regeringen med koppling mot godstransporter, och för transportsektorns omställning, anser Skogsindustrierna vara att:

 • Godstransportstrategin bör uppdateras och förnyas med ett nytt regeringsbeslut och ett kansli på Infrastrukturdepartementet.
 • Trafikverket får i uppdrag, av regeringen, att definiera hur begreppet transporteffektivitet ska tolkas och kvantifieras.
 • Trafikverket bör få i uppdrag att formulera ett uppföljningsbart mål om tillgänglighet, eftersom det är det övergripande transportpolitiska målet.

Skogsindustrierna framför sammanfattningsvis följande:

 • Transporter bör kunna öka men utsläpp och andra negativa effekter av transporterna ska minska.
 • Trafikanalys definition av transporteffektivitet avstyrks, eftersom den kan tolkas som att den indirekt syftar till minskad trafik.
 • Trafikanalys förslag om att införa ett transporteffektivt samhälle som en transportpolitisk princip avstyrks.
 • Styrmedel för transportsektorn bör i möjligaste mån harmoniseras internationellt.
 • Införande och utformning av styrmedel i den svenska klimathandlingsplanen bör avvakta resultat av förhandlingarna inom EU om Fit for 55-paketet.
 • För att nå sektorsmålet krävs en omfattande utsläppsminskning från vägtrafiken genom elektrifiering, eftersom 94 procent av utsläppen sker där.
 • För att ytterligare minska utsläppen från transportsektorn behövs även åtgärder som riktar sig på transporteffektivitet, logistikoptimeringar, effektivare fordon, trafikslagsoptimering genom exempelvis mer gods på järnväg och sjö, digitalisering och automatisering.
 • Styrmedel riktade mot godstransporter ska bidra till att stärka internationella konkurrenskraften för industrin och styra mot samma mål.