Yttrande över utredningen - Rätt för klimatet

Foto: Skogsindustrierna Grankvist på blå bakgrund

Den svenska skogsnäringen har starkt bidragit till att Sveriges totala klimatutsläpp har minskat de senaste trettio åren. Skogsnäringens bidrag sker både genom att skogen binder kol samt genom minskning av fossila utsläpp som skogens produkter ersätter.

Skogsindustrierna ser både bra och dåliga förslag i utredningens slutbetänkande. Branschen avstyrker förslagen om ändringar i miljöbalken men anser att förslagen om att underlätta för byggandet av elnät i huvudsak är bra. Transporteffektivitet bör främjas men inte med minskat trafikarbete.

Sammanfattning:

 • Avstyrker förslagen till förändring av miljöbalken.
 • En klimatanpassad platsvalsregel ej lämplig för befintlig industri.
 • Förbättra möjligheten att göra avvägningar.
 • Förslagen om att underlätta byggandet av elnät är i huvudsak bra.
 • Avstyrker förslag om att minskat trafikarbete är samma sak som ett transporteffektivt samhälle.
 • Avstyrker förslag om att transporteffektivitet ska införlivas i förordningstexter.
 • Fyrstegsprincipen bör tillämpas tydligare för att skapa högre effektivitet i transporter men det bör ske genom regeringsuppdrag till Trafikverket.
 • Tillstyrker att beslutade infrastrukturobjekt omprövas.
 • Tillstyrker förslag om att se över kalkylvärden i samhällsekonomiska analyser.
 • Avstyrker förslag om transportvillkor i miljöbalken.
 • Avstyrker förlag om utvecklade stadsmiljöavtal, dessa behöver först utvärderas.