Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

Remissyttrande över SOU 2022:13

bränsleråvara på grön bakgrund

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att lämna synpunkter på SOU 2022:13 om vissa frågor kopplade till ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg. Skogsindustrierna instämmer också i det remissyttrande som Näringslivets transportråd och Svenskt Näringsliv lämnat.

Sammanfattning

Sverige är ett handelsberoende land i Europas utkant. För att svensk industri ska fortsätta att vara konkurrenskraftig, och därmed bidra med jobb och resurser till välfärden, behövs väl fungerande logistikkedjor, en effektiv transportnäring, funktionell infrastruktur och ett kostnadsläge jämförbart med konkurrentländer.

Skogsindustrin exporterade år 2021 cirka 90 procent av produktionen av massa och papper och cirka 70 procent av sågade trävaror. Genom Sveriges geografiska läge i världen och stora avstånd inom landet är skogsindustrin starkt beroende av väl fungerande transporter för sin konkurrenskraft. För att begränsa avståndsnackdelarna har skogsindustrin byggt upp effektiva logistik- och transportsystem där alla trafikslag utom flyg ingår. Skogsindustrin är en av de branscher som köper mest transporter i Sverige.

Skogsindustrierna vill lyfta följande punkter:

 • Det går inte att avstyrka eller tillstyrka utredningen – den saknar viktiga delar.
 • Skatteväxling tillstyrks och måste vara en utgångspunkt i det fortsatta arbetet.
 • Undantag för glest befolkade områden enligt artikel 7.6 måste användas.
 • En kontrollstation bör ske vart tredje år för att utvärdera vägnätet.
 • Utgångspunkten bör vara att börja med ett mindre vägnät som kan utökas på sikt.
 • Ett kontrollsystem tillstryks men kostnaden för systemet måste vara realistisk.
 • Beskattning av släp avstyrks – ger högre transporteffektivitet.
 • Fortsätt nedsättning av Eurovinjetten för fordon med väldigt låga utsläpp (el, vätgas etc.).
 • Ingen dubbelbeskattning av koldioxid – se över hela skattestrukturen för vägtrafik.
 • Bristfällig konsekvensanalys för företagen i skogsindustrin.
 • Vägtullar och vägavgifter är frivilligt – Sverige är inte tvingade att ha ett Eurovinjett-system.
 • Utred beskattning av vägtrafik i sin helhet.