Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

Foto: Skogsindustrierna blandade kvistar på grön bakgrund

Skogsindustrierna är positiva till digitaliseringen av avfallsrapporteringen men önskar att tiden för införandet förlängs så att fler aktörer hinner få effektiva och funktionella system på plats.

Om systemen utformas klokt kan det minska den administrativa bördan för flera aktörer. Det kan även öka rättssäkerheten med en mer likartad bedömning om hur avfall ska klassificeras. Vi ser även att det kan uppstå positiva effekter med en ökad kontroll som gör det svårare för oseriösa aktörer att fuska. Detta är även en miljönytta och ligger i linje med Sveriges mål om en giftfri miljö.