Omvandla skogens restströmmar till biodrivmedel

På skogsbolaget SCA pågår flera satsningar för att omvandla skogens restströmmar till biodrivmedel. När investeringar i fabriken i Östrand ledde till att talloljeproduktionen fördubblades såg de en affärsmöjlighet som samtidigt bidrar till att på samhällsnivå nå klimatmålen.

– I partnerskap med energibolaget St1 vill vi bygga en anläggning som gör att vi själva kan förädla talloljan från våra fabriker till förnybara drivmedel, säger Mikael Källgren, affärs­områdeschef Förnybar Energi SCA. Svensk skogsindustri är hållbar som den är, men att göra gröna bränslen av biprodukter som tallolja stärker hållbarhetsaspekten ytterligare.

En produktion som motsvarar Sveriges inrikesflyg

Anläggningen kan vara i drift år 2022, då förväntas produktionen av biodrivmedel uppgå till 100 000 m³/år vilket kan jämföras med hela svenska inrikesflygets behov av flygbränsle som 2018 låg på 236 000 m³. SCA förfogar själva över en betydande del av den råvara som behövs och bedömer att resten kan köpas på den internationella marknaden.

– Vi utreder som bäst övriga förutsättningar med målet att kunna ta ett beslut under nästa år. Ett beslut skulle underlättas av att regeringen tydliggjorde sin syn på biodrivmedel på lite längre sikt, till exempel genom en reduktionsplikt till 2040, säger Mikael Källgren.

Mikael Källgren, affärs­områdeschef Förnybar Energi SCA.

Foto: Kristofer Lönnå

Flera möjligheter för skogsindustrin att bidra till omställningen

Förutom detta projekt investerar SCA i att utveckla kommersiellt gångbara tekniker för att dels framställa biodrivmedel och gröna kemikalier ur svartlut, dels producera biodrivmedel av fast biomassa som sågspån. De här två spåren behöver uppnå en högre teknikmognad innan de kan nå marknaden.

Processen att göra bioolja av fast biomassa forskas det på globalt, enligt Mikael Källgren, eftersom tekniken kan tillämpas på råvaror världen över. Tekniker för att utvinna gröna kemikalier ur svartlut är inte lika stort som forskningsområde eftersom svartlutet är en restprodukt från just massaindustrin.

– I restströmmarna finns flera intressanta möjligheter för skogsindustrin att bidra ytterligare till omställningen från fossilt till förnybart och som storföretag kan vi inte sitta och vänta på att tekniken ska bli mogen. Det är vi som måste gå i bräschen, säger Mikael Källgren.

Leverantörer ska uppfylla hållbarhetskriterier

För att leverera biobränslen i Sverige ska man visa att vissa hållbarhetskriterier är uppfyllda. De omfattar hela produktionskedjan och ställer bland annat krav på att biobränslen ska ha minst 50 procent lägre klimatpåverkan än fossila motsvarigheter. Kriterierna kommer ur ett EU-direktiv.

(Källa: Energimyndigheten)

Lätt och klimat­smart material från skogen

Skogen har mer än biodrivmedel att komma med för att få ner transportsektorns utsläpp. Träbaserade material är lätta och klimatsmarta ersättare till exempelvis stål. På KTH har en forskargrupp tagit fram en bil av ligninbaserad kolfiber som tack vare sin lätthet minskar fordonets energiförbrukning. Detta förbättrar inte minst elbilens förutsättningar; batterier håller längre ju lättare bilen är. Materialet kan också användas i t.ex. flygplan och cyklar.
Ett annat exempel är kompositen träplast, som öppnar nya konstruktions- och designmöjligheter genom att vara ett lätt, vattentåligt material som ser ut som trä.

(Källor: KTH/A-plast)