Skogsindustriella processer

En världsledande industri kräver en ständig utveckling av processer och produkter. Skogsindustrin kan med rätt förutsättningar ge starka bidrag för att möta klimatutmaningarna och främja en mer hållbar konsumtion. Men det kräver konkurrenskraft och lönsamhet för att fortsätta utveckla befintliga och nya fossilfria produkter från skogsråvaran för globala marknader.

De skogsindustriella processerna är redan idag effektiva, och de utgör därför en bra grund för att kunna fortsätta en utveckling för ännu bättre råvaruutnyttjande, mindre miljöpåverkan samt minskad vatten- och energianvändning.

Vilken forskning behövs?

I produktionsprocessen av papper och kartong, finns behov av forskning med fokus på minskade förluster i produktionsprocessen. Forskning om effektiva produktionsprocesser öppnar också upp för bredare användning av råvaran, genom att öka förädlingsvärdet mot exempelvis nya material och biobränslen. För att öka värdet av vedråvaran behövs ytterligare forskning och utveckling i en rad områden inom produktionsprocessen, till exempel utveckling av effektiva separationsprocesser, uppgraderingar i efterföljande steg, formningsprocesser av papper och kartong, samt att utveckla processreglering. Med hjälp av forskning och utveckling kan skogsråvaran ta en ännu större plats i framtidens förpackningar, textilier, kemikalier och andra produkter.

I Skogsnäringens forskningsagenda kan du läsa mer om skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. 

Viktiga forskningssatsningar

Skogsindustrierna har varit drivande i skapandet av företagsforskarskolan Resurssmarta processer som nu initierats inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Satsningen syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi.

Företagsforskarskolan kommer att koordineras från Chalmers i samverkan med forskningsplattformen Treesearch. Målet är att ett antal doktorander ska påbörja sin forskning inom resurssmarta processer under hösten 2021.

Skogsindustrierna arbetar också aktivt med kompetensförsörjningsfrågan mot högskolor och universitet för att öka intresset för utbildningar och forskning. Läs mer om det arbetet här.