Fossilfritt bränsle

Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier. Världens oljeanvändning ökar stadigt och det finns ett stort behov av att ersätta fossilbaserade energikällor med förnybara.

Lignin kan vara en del av lösningen. Lignin, är efter cellulosa, den vanligaste beståndsdelen i en växt. Ligninet fungerar som växtens skelett och bygger upp dess struktur. Idag används ligninet i huvudsak till att producera värme i exempelvis ett pappersbruk, projektet BioLi2.0 vill istället utveckla processer för att separera ligninet och använda det som råvarubas för drivmedel och kemikalier som idag baseras på fossila alternativ. Läs mer om projektet här.