Biodrivmedel

Hållbara transportlösningar

Det är centralt att hitta fossilfria lösningar för framtidens transportbehov. Dagens vägtransporter är i hög grad beroende av fossila bränslen. Det är därför av största vikt att hitta alternativa förnyelsebara lösningar vad gäller drivmedelsbehovet.

Skogsnäringens biprodukter har s potential som råvarubas för biodrivmedel. Att utnyttja skogsråvara för tillverkning av drivmedel har en mängd fördelar. En utökad användning av biodrivmedel skulle kunna bidra till en minskning av koldioxidutsläpp från transportindustrin. En ökad användning av biodrivmedel skulle även bidra till ett hållbarare samhälle genom att man ersätter användningen av fossil råvara med förnybar. Produktionen av biodrivmedel skulle även kunna bidra till nya synergier mellan olika industrier.

Aktiva och intelligenta

En större andel biodrivmedel kommer även att bidra till en säkrare energiförsörjning genom att man använder sig av inhemsk råvara i produktionen. Redan idag görs drivmedel av tallolja, denna produktion kommer att öka något. Dock är mängden tallolja begränsad och kapaciteten räcker inte till för att ställa om helt från fossila lösningar. Därför är drivmedel med lignin som basbyggsten en mycket intressant väg framåt. Ett flertal forsknings- och demonstrationsprojekt pågår, utmaningen ligger dock i att nå fram till en konkurrenskraftig investerings- och produktionskostnad.

  • Fossilfritt bränsle från Skogsråvara

Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier. Världens oljeanvändning ökar stadigt och det finns ett stort behov av att ersätta fossilbaserade energikällor med förnybara. Lignin kan vara en del av lösningen. Läs mer här.