Digitaliseringens möjligheter för ett hållbart skogsbruk

Foto: Samuel Unéus

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt. Idag används både flyg- och markburen högupplöst laserskanning för att avbilda skogen nästan ned på centimeternivå. Digitala kartor används för planering av skogliga åtgärder, och just nu pågår spännande forskning om halvautomatiska och fjärrstyrda skogsmaskiner.

Informationsflöden av hög kvalitet är ett viktigt underlag för kloka avvägningar i skogsbruket och för råvaruförsörjning. Tack vare digitalisering kommer vi att kunna skapa system som följer hur skogen mår och utvecklas som ekosystem och rekreationsområde, samtidigt som vi kan följa enskilda träd från skog till färdig produkt.

Vilken forskning behövs?

Det behövs nya metoder för skattning av databaser där skogen beskrivs på rasterrutor eller som enskilda träd. Bland annat behöver metoder som använder laserskanning, satellitbilder samt data som registreras av skördare utvecklas. Dessutom behövs nya planerings- och beslutsstöd för skogsbruk.

Vi behöver också forska vidare om hur digitala lösningar kan underlätta avverkningsplanering, samt hur virke bäst bör forslas ut från skogen. Genom att utnyttja högupplöst data om skogen kan arbetet genomföras mer effektivt. Det leder till ökad produktivitet, minskad arbetsbörda för skogsbrukaren, kortare transporter samt minskad bränsleförbrukning.

Tack vare digitala verktyg och data blir det möjligt att göra mer precisa livscykelanalyser (LCA) och hållbarhetsbedömningar samt att mäta och följa upp biologisk mångfald. Ett annat viktigt forskningsområde är också att öka tillväxten i hållbart brukad skog.

I Skogsnäringens forskningsagenda kan du läsa mer om skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov.

Viktiga forskningssatsningar

  • Skogsindustrierna är värd för forskningsprogrammet Mistra Digital Forest där industri och akademi samverkar för en ökad digitalisering i branschen. Programmen arbetar med flera av de forskningsområden som listas ovan. Läs mer om Mistra Digital Forest här.
  • Sveriges Lantbruksuniversitet genomför forskning inom ökad tillväxt i skogen, bland annat inom initiativet Umeå Plant Science Center.