Skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent.

Exportvärde skogsindustriprodukter

Det mesta, cirka 85 %, av skogsnäringens produkter går på export. Under 2021 exporterade skogsnäringen varor till ett värde av drygt 167 miljarder kronor. Det är 23 miljarder, eller cirka 15 procent, mer än under 2020. Skogsnäringens export av varor motsvarade 2021 drygt tio procent av Sveriges totala varuexport. Sågade trävaror steg med åtta procent till 32 miljarder kronor. Exportvärdet för papper sjönk med sex procent till 69,6 miljarder kronor. Exportvärdet för pappersvaror som till exempel hygienartiklar, tapeter, kuvert och förpackningar minskade med fem procent till 10,8 miljarder kronor, medan värdet för förädlade produkter av trä steg med drygt tre procent till 8,7 miljarder kronor.

Export och import av några varugrupper

I en jämförelse med andra viktiga svenska näringar framgår skogsnäringens stora bidrag till Sveriges handelsbalans. Det kan förklaras av att skogsråvaran till största del är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter är relativt liten.

Skogsindustrins investeringar och dess andel av industrins
investeringar

2020 investerade skogsindustrin för 13,3 miljarder kronor och stod därmed för 20 procent av svensk industris totala investeringar. 

Skogsindustrins andel av industrins förädlingsvärde

Skogsnäringen är viktig i hela landet. Lite extra viktig är den i norra Sverige. Det framgår av diagrammet av skogsnäringens andel av industrins förädlingsvärde. På nationell nivå utgör skogsindustrin 11 procent av svensk industris totala förädlingsvärde.

Sysselsatta i skogsnäringen

Skogsnäringen sysselsätter totalt ca 120 000 personer. Den totala sysselsättning inkluderar två delar: de som är direkt- och indirekt sysselsatta. De som är direkt sysselsatta är personer som arbetar med den faktiska produktionen av skogsindustrins produkter. Det är alltså personer som arbetar inom skogsbruket, på ett sågverk eller på ett papper- eller massabruk. Den andra delen, indirekt sysselsatta, innefattar personer som arbetar som är underleverantörer till företaget som producerar själva produkten. Det kan till exempel vara en transportleverantör som ser till att produkten levereras till en kund.