Skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent.

Exportvärde skogsindustriprodukter

Det mesta, cirka 80 %, av skogsnäringens produkter går på export. 2019 låg det totala exportvärdet på 150 miljarder kronor, en ökning med 3,5 % jämfört med året innan. Exportvärdet för massa ökade mest, med nästan 4 procent till 26 miljarder kronor. Sågade trävaror steg med en procent till 29,5 miljarder kronor. Exportvärdet för papper ökade med fyraprocent till 74 miljarder kronor. Exportvärdet för pappersvaror som till exempel hygienartiklar, tapeter, kuvert och förpackningar ökade med fyra procent till 11,3 miljarder kronor, medan värdet för förädlade produkter av trä steg med fem procent till 8,5 miljarder kronor.

Export och import av några varugrupper

I en jämförelse med andra viktiga svenska näringar framgår skogsnäringens stora bidrag till Sveriges handelsbalans. Det kan förklaras av att skogsråvaran till största del är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter är relativt liten.

Skogsindustrins investeringar och dess andel av industrins
investeringar

2019 investerade skogsindustrin för 13,4 miljarder kronor och stod därmed för 20 procent av svensk industris totala investeringar. 

Skogsindustrins andel av industrins förädlingsvärde

Skogsnäringen är viktig i hela landet. Lite extra viktig är den i norra Sverige. Det framgår av diagrammet av skogsnäringens andel av industrins förädlingsvärde. På nationell nivå utgör skogsindustrin 11 procent av svensk industris totala förädlingsvärde.

Anställda i skogsnäringen

70.000 människor är direkt anställda i skogsnäringen. När man räknar in alla underleverantörer är 120.000 människor sysselsatta i branschen.