Skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd

Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent.

Exportvärde skogsindustriprodukter

Det mesta, cirka 80 %, av skogsnäringens produkter går på export. 2020 låg det totala exportvärdet på 145 miljarder kronor, en minskning med tre procent jämfört med året innan. Exportvärdet för massa minskade med drygt tio procent till 23,2 miljarder kronor. Sågade trävaror steg med åtta procent till 32 miljarder kronor. Exportvärdet för papper sjönk med sex procent till 69,6 miljarder kronor. Exportvärdet för pappersvaror som till exempel hygienartiklar, tapeter, kuvert och förpackningar minskade med fem procent till 10,8 miljarder kronor, medan värdet för förädlade produkter av trä steg med drygt tre procent till 8,7 miljarder kronor.

Export och import av några varugrupper

I en jämförelse med andra viktiga svenska näringar framgår skogsnäringens stora bidrag till Sveriges handelsbalans. Det kan förklaras av att skogsråvaran till största del är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter är relativt liten.

Skogsindustrins investeringar och dess andel av industrins
investeringar

2020 investerade skogsindustrin för 13,3 miljarder kronor och stod därmed för 20 procent av svensk industris totala investeringar. 

Skogsindustrins andel av industrins förädlingsvärde

Skogsnäringen är viktig i hela landet. Lite extra viktig är den i norra Sverige. Det framgår av diagrammet av skogsnäringens andel av industrins förädlingsvärde. På nationell nivå utgör skogsindustrin 11 procent av svensk industris totala förädlingsvärde.

Anställda i skogsnäringen

Skogsnäringen sysselsätter totalt ca 115 000 personer.