Skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd

Inom skogsnäringen ryms allt från de många enmansföretagen inom skogsbruket och sågverk med en handfull anställda till industrikoncerner med flera tusen anställda.

Basfakta om skogsnäringen

Det mesta av skogsnäringens produkter går på export. 2018 låg det totala exportvärdet på 145 miljarder kronor. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent.

Anställda i skogsnäringen

70.000 människor är direkt anställda i skogsnäringen. När man räknar in alla underleverantörer är 120.000 människor sysselsatta i branschen.

Skogsnäringens andel av industrin förädlingsvärde per län

Skogsnäringen är viktig i hela landet. Lite extra viktig är den i norra Sverige. Det framgår av diagrammet av skogsnäringens andel av industrins förädlingsvärde. På nationell nivå utgör skogsindustrin 11 procent av svensk industris totala förädlingsvärde.

Export och import av några stora varugrupper 

I en jämförelse med andra viktiga svenska näringar framgår skogsnäringens stora bidrag till Sveriges handelsbalans. Det kan förklaras av att skogsråvaran till största del är inhemsk och importen av skogsindustriprodukter är relativt liten.

Exportvärdet för skogsindustrins produkter

Under 2018 ökade exportvärdet för skogsindustriprodukter med nästan tio procent jämfört med 2017. Det är till stor del en följd av stigande priser och valuta. Exportvärdet för massa ökade mest, med nästan 30 procent till 25 miljarder kronor. Sågade trävaror steg med åtta procent till 29 miljarder kronor. Exportvärdet för papper ökade med sex procent till 71 miljarder kronor. Exportvärdet för pappersvaror som till exempel hygienartiklar, tapeter, kuvert och förpackningar ökade med fyra procent till 11 miljarder kronor, medan värdet för förädlade produkter av trä var på samma nivå som föregående dvs 8 miljarder kronor.

Skogsindustrins investeringar och dess andel av industrins investeringar

2018 utgjorde skogsindustrins investeringar 21 procent av svensk industris totala investeringar. 2017 låg siffran på 23 procent. I reda pengar investerade skogsindustrin för 15,4 miljarder kronor år 2018 och för 16,1 miljarder år 2017. Enligt SCB:s investeringsenkät är prognosen att investeringsnivån går tillbaka till en mer normal nivå 2019 på 9,7 miljarder kronor.