Säkerhetsbroschyr för lastning och lossning av skogsråvara på terminaler

Foto: Lasse Arvidsson Lastning vid industri- och terminalområden

Som en del i branschens hållbarhetsarbetet har en gemensam säkerhetsbroschyr för lastning och lossning av virkesråvara tagits fram.

Säkerhetsbroschyren heter "Säkerheten inom industri- och terminalområden vid hantering av skogsråvara". Du hittar broschyren för nedladdning här på sidan.

Lokala bestämmelser gäller alltid

Bestämmelserna i säkerhetsbroschyren gäller generellt för alla personer som vistas vid samtliga industri- och terminalområden tillhörande Skogsindustriernas medlemsföretag. Observera att lokala tillägg gäller i första hand. Kontakta industri– och terminalområdets lokala arbetsledning om det råder osäkerhet avseende tillämpningen.

Förslag till ändringar?

Säkerhetsbroschyren uppdateras löpande, senast november 2018. Har du synpunkter är du välkommen att föreslå ändringar, kontakta Karolina Boholm, se kontaktuppgifter här på sidan. En engelsk version kommer också att tas fram under 2019.