Viktigt besked om ny artskyddsutredning

Foto: Ola Kårén

Att regeringen nu gett besked om att man tillsätter en utredning om de nationella artskyddsreglerna är positivt. Det finns idag betydande frågetecken inom området som behöver adresseras för att få till en mer rättssäker och fungerande lagstiftning. Skogsindustrierna menar att den nya utredningen behöver synkroniseras med den redan igångsatta Skogsutredningen.

I ett pressmeddelande den 7 juni som meddelande regeringen att man tillsätter en så kallad bokstavsutredning för att lämna förslag på nya bestämmelser om nationell fridlysning och ett regelverk för rätten till ersättning för markägare. 

– Det är i sig positivt att regeringen nu går vidare med en utredning om förändrade regler för artskydd. Det är också bra att regeringen tydligt anger att reglerna inte ska motverka ett aktivt skogsbruk. Dessa ambitioner behöver nu följas upp av ett så snart igångsättande av utredningsarbetet som möjligt. Ett avvägt och samordnat regelverk är en nödvändig förutsättning för hela den svenska skogsnäringen, säger Linda Eriksson, ansvarig för nationella skogsfrågor vid Skogsindustrierna. 

– Sverige ska ha höga ambitioner för naturvård och artskydd, och de regler som utformas för att säkerställa detta måste vara rättssäkra och effektiva. Kostnaden för dessa gemensamma intressen kan inte enbart bäras av enskilda skogsägare utan bör delas av hela samhället. Att skapa skogar med goda förutsättningar för biologisk mångfald ska inte innebära en ekonomisk risk för skogsägarna, säger Linda Eriksson. 

Skogsindustrierna anser att det är mycket angeläget att vanliga arter med gynnsam bevarandestatus inte inskränker skogsbruket mer än vad som är nödvändigt. Ineffektiv hänsyn till vanliga arter får inte hindra skogsbruket från att göra effektiva prioriteringar för naturvården. 

– Det svenska skogsbruket tar redan idag hänsyn till både arter och naturvärden. På frivillig basis avstås brukande inom frivilliga avsättningar på nära 1,4 miljoner hektar förutom den hänsyn som lämnas vid alla skogsbruksåtgärder, säger Linda Eriksson, ansvarig nationella för skogsfrågor vid Skogsindustrierna.