Ny skogsutredning välkomnas

Viktig förutsättning för en växande bioekonomi och värnandet av biologisk mångfald

Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna välkomnar regeringens beslut att tillsätta en ny skogsutredning. Sverige behöver en framtidsinriktad skogspolitik som både kan främja bioekonomi och värna biologisk mångfald.

Regeringens utredningsuppdrag presenterades den 7 februari. Syftet är att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik för en ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa. Regeringen har utsett professor emeritus Göran Örlander till särskild utredare och uppdraget ska slutredovisas den 31 augusti 2025.

Skogsindustrierna menar att en fungerande politik som ser skogen som strategisk resurs är en viktig förutsättning för att klara klimatomställning och möjliggöra en växande bioekonomi.

– Den nya skogsutredningen behövs. Skogsindustrierna har i vår Framtidsagenda satt upp löften som både berör ökad klimatnytta och en rikare biologisk mångfald. Allt börjar i skogen och det bygger på en fungerande politik. Vi ser fram emot att tillsammans med andra berörda aktörer konstruktivt bidra till en robust och framtidsinriktad skogspolitik. En politik som gynnar klimatet genom en växande bioekonomi samtidigt som den säkerställer god miljöhänsyn, säger Viveka Beckeman.  

I skogspolitiken behöver olika intressen ofta vägas emot varandra. Under senare år har rättsutvecklingen inom skogsbruket gett upphov till otydligheter och svårigheter för såväl skogsägare, industri och myndigheter som andra aktörer. Skogsindustrierna menar att det är angeläget att se hur mål, regelverk och dess tillämpningar bättre kan harmoniseras för att möjliggöra ändamålsenliga avvägningar.

Sverige har en unik möjlighet att ta ytterligare kliv i den gröna omställningen genom vår fantastiska skog och utvecklingen av förnybara träbaserade produkter. Men det förutsätter en tydlig och sammanhållen skogspolitik som inte ställer klimat, tillväxt och biologisk mångfald oförenligt mot varandra.

Utredningen ska även titta på de regler som tillkommit på EU-nivå som har, och kommer att få, påverkan på det svenska skogsbruket. Skogsindustrierna anser att en översyn av hur svensk skogspolitik bör utformas mot denna bakgrund är nödvändig.

Skogsindustrierna ser dock att viktiga skogspolitiska pusselbitar inte finns med i den nu tillsatta utredningen. Det handlar om frågor gällande artskydd, nationella fridlysningsregler och ersättningsrätt när staten inskränker möjligheterna att bruka skogen. Regeringen har meddelat att frågor om bland annat arskyddet ska ses över i en separat utredning. Skogsindustrierna ser att det behöver ske snarast för att adresssera de brister och frågetecken som finns idag och för att få till en så komplett skogspolitik som möjligt.