Regeringen lyfter ökat träbyggande i klimathandlingsplanen

Foto: Björn Leijon

Skogsindustrierna ser positivt på handlingsplanens innehåll om ökat träbyggande och aktivt skogsbruk. Även delar som berör fortsatt utbyggnad av fossilfri elproduktion och en aktiv omställning av transportsektorn välkomnas. Däremot är Skogsindustrierna kritiska till att återuppväcka gamla förslag på avståndsbaserad skatt för transporter.

– Det är positivt att klimathandlingsplanen tydligt pekar på klimatnyttan med en ökad användning av träbaserade, förnybara material. Åtgärderna som regeringen nu vill ta fram för att öka träbyggande är ett gott exempel på hur Sveriges unika klimatfördelar kan bidra till att minska utsläppen och samtidigt stärka landets globala konkurrenskraft, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Utbyggnaden av fossilfri el och omställningen av godstransporter är två nyckelområden för att klara klimatmål och säkra en hållbar omställning. Flera utredningar och förslag har redan lagts på området och i regeringens plan finns ytterligare åtgärder.

– Svensk skogsindustri är drivande för att fasa ut det fossila. Genom branschens nyligen presenterade Framtidsagenda höjer vi våra egna ambitioner. Men det krävs även att politiken skapar villkor och förutsättningar. Det är avgörande med politik som underlättar elektrifiering av transporter, ger skattelättnader för förnybara drivmedel och säkrar en ökad tillgång på fossilfri el, säger Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna.

I klimathandlingsplanen betonas att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet. Det ser Skogsindustrierna positivt på. Planen aviserar även en kommande utredning om införande av nya klimatpolitiska styrmedel samt en analysera avståndsbaserad beskattning av transporter.

– Skogsindustrin är landets största transportköpare. En aktiv och hållbar omställning inom transportsektorn bör snarare inriktas på att skapa förutsättningar för fossilfria transporter än att beskatta aktörer med långa avstånd. Avstånd är Sveriges i särklass största nackdel i konkurrensen internationellt, så en avståndsbaserad skatt skulle försvåra för svenska företag, säger Viveka Beckeman.