Regeringsförklaringen – skogen är en strategisk resurs

Foto: Axel Aldolfsson

Satsningar på infrastruktur, ny fossilfri energiproduktion och en ny skogsutredning. Det lovade statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring under tisdagen. En regeringsförklaring som lovar gott på flera områden viktiga för Skogsindustriernas medlemmar.

– Statsministern talade om skogen som en strategisk resurs både för klimatet och svensk konkurrenskraft. En hållbar skogspolitik måste kunna förena miljöhänsyn med skogsbrukets ekonomiska villkor. Det är en utmärkt grund för en ny skogsutredning. Det finns flera viktiga frågor att reda ut, till exempel synen på skogen som motor i den gröna omställningen men också regelverk kring nationell fridlysning och skiljelinjen mellan miljöbalk och skogsvårdslagstiftning, säger Linda Eriksson, ansvarig för skogsfrågor på Skogsindustrierna.

Satsningar på väg- och järnväg viktigt för skogsindustrin

Skogsindustrierna är Sveriges största transportköpare och helt beroende av bra vägar och järnvägar – i hela landet. Målsättningen är att minska andelen fossila bränslen och effektivisera transporterna. Hög standard på väg- och järnvägar är en förutsättning för att kunna transportera mer virke med färre men tyngre timmerbilar och längre tåg.

– Regeringen har – precis som vi inom skogsnäringen – konstaterat att det behövs stora investeringar i väg- och järnvägsnäten. Underhållet ska stärkas. Det är nödvändigt att underhållsskulden betas av och att den kommande budgeten infriar vad som utlovas i regeringsförklaringen. Satsningar på godstrafiken är också viktiga satsningar både klimat och samhällsekonomi, säger Elin Swedlund, transportansvarig på skogsindustrierna.

Skogen och energi hänger ihop

Massa- och pappersindustrin är Sveriges mest elintensiva industri idag och mycket beroende av konkurrenskraftiga och förutsebara elpriser. Elbehovet ökar snabbt. År 2030 kommer svensk industri att behöva ytterligare 70 TWh mer el. Skogsindustrin står för en mindre del av det ökade elbehovet (4,6 TWh), men är lika beroende som övriga branscher av att både elproduktion och elnät byggs ut i den takt omställningen kräver.

– Regering satsar helhjärtat på utbyggnaden av ny kärnkraft, men det är inte tillräckligt. Det är också viktigt att bygga ut vindkraft och kraftvärme – kraftslag som skogsindustrin kan ge viktiga bidrag till utbygganden av. Den energipolitiska inriktningspropositionen som statsministern aviserade under året måste samla alla goda initiativ för ett leveranssäkert och konkurrenskraftigt elsystem. Alla fossilfria kraftslag måste öka. Därför är det mycket välkommet att regeringen vill utveckla och modernisera miljöbalkens tillståndsprocesser. Idag försenar tillståndsprocesser industrins investeringar och inte minst utbyggnaden av elnätet, säger Johan Bruce, energiansvarig på Skogsindustrierna.