Green Claims Directive: ”Samma villkor måste gälla för alla”

Foto: Björn Leijon / Mostphotos, Fascinadora

För att skydda konsumenter och slippa så kallad greenwashing, när ett företag sprider falsk information om vilken miljöpåverkan dess vara eller tjänst skapar, föreslår EU-kommissionen ett nytt direktiv.
– För att lagförslaget ska få önskad effekt är det helt avgörande vilka kriterier som märkningen bygger på, och hur det praktiskt hanteras genom hela värdekedjan. Alla medlemsstater måste dessutom göra likadant, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produktfrågor på Skogsindustrierna i en kommentar.

Som konsument kan det vara svårt att tolka de många miljömärkningar som finns för produkter och tjänster. Risken för greenwashing är stor. Därför föreslår EU-kommissionen ett nytt direktiv, Green Claims Directive. Skogsindustrierna välkomnar initiativet.

– ­Vi tycker att EU-kommissionens ambition att företag ska kunna styrka miljöpåståenden med hjälp av harmoniserade och standardiserade metoder är viktigt. Det kompletterar annan lagstiftning som skyddar konsumenterna och underlättar för konsumenter att göra rätt val. Men vi har också identifierat några utmaningar, som behöver åtgärdas för att lagförslaget ska få bästa möjliga effekt, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produktfrågor på Skogsindustrierna.

Först och främst skulle Skogsindustrierna vilja betona vikten av att samma villkor ska gälla för alla medlemsstater. Det betyder att kontrollen av hur lagen följs måste ske på liknande sätt i alla medlemsländer, och för alla produkter, oavsett om de tillverkas inom EU eller importeras.

– Om inte lagstiftningen är lika, och inom alla områden, kan direktivet tvärtom leda till att konsumenterna blir ännu mer förvirrade. Därför behöver EU vara tydliga, säger Kai-Yee Thim.

Det krävs också ett förtydligande om vad som motiverar ett miljöpåstående.
– Det finns en lista, men de föreslagna kriterierna är vagt formulerade. Kraven måste tolkas på samma sätt, och det får inte finnas möjlighet till en godtycklig tolkning. Vi ser en risk att otydlighet till och med kan avskräcka intressenter från att använda sig av märkningen, trots att de uppfyller kriterierna, säger Kai-Yee Thim.