Välkommet att EU-parlamentet kräver stora förändringar av lagen om naturrestaurering

Foto: Skogsindustrierna

Skogsindustrierna välkomnar EU-parlamentets förhandlingsposition om förslaget till naturrestaureringsförordning, som innehåller flera viktiga förbättringar av kommissionens ursprungliga förslag, i synnerhet rörande borttagande av ”icke-försämringskravet”. Skogsindustrierna hoppas att parlamentet får gehör för förbättringarna i den kommande trilogförhandlingen.

Skogsindustrierna välkomnar utfallet av onsdagens omröstning eftersom det kan minska de negativa effekterna inom andra politikområden, särskilt gällande skogsbruk och bioekonomi.

Skogsindustrierna stödjer naturrestaureringsförordningens syfte, att återställa skadade ekosystem, och anser att dagens utfall är ett steg i rätt riktning mot att nå en fungerande lagstiftning.

Skogsindustrierna uppmanar till en konstruktiv trilog, mellan kommissionen, rådet och EU-parlamentet, som tar hänsyn till den oro som uttryckts under hela lagstiftningsprocessen, särskilt från de medlemsstater som står inför de tydligaste negativa effekterna.