Forskning: Kraftfull samling för Sveriges gröna omställning

De fem branschorganisationerna Skogsindustrierna, LRF, Livsmedelsföretagen, TEKO och IKEM har nu lämnat in en gemensam ansökan om förberedelseprojekt till Impact Innovation. Förberedelseprojektet ska bana väg för att långsiktigt driva systemförändringar och innovation för en världsledande biobaserad och cirkulär utveckling.

Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram, är en av Sveriges största forskningssatsningar någonsin. Satsningen drivs av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och under hösten har finansiärerna genomfört en utlysning för förberedelseprojekt som ska stärka förutsättningarna för att bygga upp långsiktiga innovationsprogram för systemomställning.  

Skogsindustrierna, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Livsmedelsföretagen, Innovations och kemiindustrierna (IKEM) samt Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) representerar fler än 70 000 företag i Sverige som sysselsätter över 400 000 personer i hela landet. Tillsammans står medlemsföretagen för en tredjedel av Sveriges varuexport.

Biobaserad råvara

Initiativet som nu formulerats i ansökan från branschorganisationerna tar sikte på ett innovationsprogram som omfattar hela den gröna primärproduktionen i Sverige med biobaserad råvara från skog, åkrar och vatten. Programmet ska bidra till utveckling inom skogs-, kemi-, textil- och livsmedelsindustrin samt deras värdekedjor. Viktiga utvecklingsområden är ökad resurseffektivitet, cirkularitet och återvinning över värdekedjegränser.   

– De svenska gröna näringarna vill gemensamt leda Sveriges gröna omställning, med hållbar utveckling som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta. Detta är ett svenskt styrkeområde som med denna satsning kan utvecklas och stärkas avsevärt genom systeminnovation, forskning och spetskompetens, samt lärande mellan branscherna, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

– Tillsammans har dessa näringar potential att öka avkastningen i den gröna primärproduktionen i balans med andra ekosystemtjänster. Initiativet handlar också om att i stor skala ersätta fossila råvaror inte bara i Sverige utan i hela världen, säger Magnus Kindbom, Skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

Kortare ledtider

– Vi behöver systeminnovation, forskning och spetskompetens samt lärande mellan branscherna. Genom satsningen kan detta utvecklas och stärkas avsevärt och i förlängningen även möjliggöra kortare ledtider, minskad överproduktion och öka möjligheten att i större utsträckning tillverka kundanpassade produkter, säger Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Textil- och Modeföretag, TEKO.

Impact Innovation

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har genomfört en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation. Utlysningen ska stärka förutsättningarna för att bygga upp nya aktörsdrivna innovationsprogram för systemomställning. De nya programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Läs mer: