Karolina Boholm

Transport- och infrastrukturfrågor

Foto: Björn Leijon

”Att beskatta avstånd är att beskatta landsbygden. Sverige är större än storstäderna och en vägslitageskatt skulle kraftigt missgynna vissa regioner och branscher. Det är inte transportavståndet i sig som påverkar klimatet, utan utsläppen.”

 

Karolina ansvarar för frågor om transporter, infrastruktur, drivmedelsskatter och miljöfrågor kopplade till transporter främst kring trafikslagen järnväg, sjöfart och vägtrafik. Aktuellt just nu är godsstrategi, omställningen till en fossilfri transportsektor, nationella planen för infrastruktur, vägslitageskatt (kilometerskatt) samt implementeringen av 74-tons lastbilar. Viktiga frågor för skogsindustrin är också bristen på underhåll både för järnvägen och vägar på landsbygden samt transportsektorns kompetensbrist.

Varför är skogsindustrin kritisk mot vägslitageskatten?