Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Förbättrad avfallsstatistik

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att utreda hur en förbättrad avfallsstatistik kan åstadkommas. Uppdraget har innefattat att beskriva behoven av insamling av uppgifter om avfall och hur vi kan samla in och sammanställa de uppgifter som behövs för att få ett bättre underlag för avfallsstatistik och rapportering inom avfallsområdet. Vidare har uppdraget innefattat att redogöra för vad som pågår och vad som behöver göras framöver för att förbättra avfallsstatistiken.

Det är bra att Naturvårdsverket eftersträvar att verksamhetsutövare endast ska behöva lämna in uppgifter en gång via en kanal. Skogsindustrierna har ett par förbättringsförslag. Det ska vara enkelt att göra rätt.

Skogsindustrins sammanfattade kommentarer:

  • Positivt med samlad rapportering
  • Utgå från verksamhetsutövaren
  • Undvik EU-gemensamma rapportmallar
  • Bör myndighet stå för EU-gemensam rapportering?
  • Lägg rapporteringsskyldigheten på mottagaren av avfall