Yttrande över SMHI Informationsklassning vattenuttag

Remissvar

SMHI önskar mer data för att framför allt förbättra prognoser och vattenbalansberäkningar. En bristande kunskap om vattenuttag kan leda till felaktig långsiktig planering av samhällsutbyggnaden alternativt att verksamheter som är i behov av vatten placeras i områden där vattenbrist kommer påverka dem negativt.

Skogsindustrin kan bidra med information om brukens vattenanvändning. Rapporteringen behöver dock ske genom befintliga inrapporteringssystem för att minimera ökad administration. Vid vattenbrist behöver alla berörda aktörer samverka.