Öka träbyggandet

Några av vår tids största samhällsutmaningar är kopplade till byggsektorn: bristen på bostäder, bristen på arbetskraft och klimatförändringarna. Ett ökat träbyggande är en viktig del av lösningen på dessa utmaningar. Träbyggandet är ett hållbart byggande; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

För att möta bostadsbristen måste Sverige öka byggtakten. Det krävs effektivare byggprocesser för att få bort långa ledtider, kvalitetsbrister, stigande kostnader och för att kompensera för brist på arbetskraft. Samtidigt är klimatfrågan akut. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser. Sverige har en nollvision 2045 för utsläpp av koldioxid. Byggandet av bostäder orsakade 2012 lika stora koldioxidutsläpp som lastbilstransporterna i Sverige. Sedan dess har bostadsbyggandet ökat dramatiskt.

Ett ökat byggande i trä är den snabbaste vägen till minskade fossila utsläpp och tillväxt i bioekonomin. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Modern trähusproduktion har en låg energiåtgång under produktion, vilket har stor positiv klimatpåverkan. Forskning visar att byggandet av ett flervåningshus i trä har hälften så stor klimatpåverkan som ett motsvarande i betong. I de beräkningarna är inte det faktum att trä binder koldioxid under hela sin livstid medräknat.

Viktiga fokusområden för ett hållbart byggande

  • Behov av forskning och utveckling. Ökad kunskap om modern träbyggnadsteknik är den enskilt viktigaste faktorn för ett ökat byggande i trä. Det behövs stora utbildningsinsatser riktade mot såväl morgondagens som dagens beställare, konstruktörer och byggherrar. Det behövs även fortsatta satsningar på forskning inom modern träbyggnadsteknik.
  • Tänk livscykel. Vid bostadsbyggande sker den största klimatpåverkan i själva byggprocessen och produktionen av de ingående materialen. Genom dagens ensidiga fokusering på driftsfasen blundar vi för halva verkligheten. Det är nödvändigt att i större utsträckning anta ett livscykelperspektiv på byggandet.
  • Offentlig upphandling. Offentlig upphandling är ett centralt verktyg för att åstadkomma ett mer hållbart byggande av bostäder. Hållbarhetsperspektivet är tydligt i styrningen av myndigheterna men fokus ligger idag på driftsfasen. Myndigheter måste börja begära klimatredovisningar i samband med upphandling.
  • Styrmedel. Det behöver utvecklas styrmedel som riktar sig mot byggprocessen med tydliga krav på lägre klimatpåverkan. De miljömärkningar som finns har fram tills nu inriktats helt på energiprestanda och miljöegenskaper i det färdiga huset.

Läs mer om träbyggande hos Sveriges Träbyggnadskansli, som är en samarbetsorganisation mellan Skogsindustrierna och Trä- och möbelföretagen.