LULUCF – skogen ska inte kompensera fossila utsläpp

Det kommer bli omöjligt att minska de fossila utsläppen om tillgången på förnybar råvara minskar. EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-lagstiftning innebär ett minskat uttag av skogsråvara med ca 15 procent.

EU-kommissionen föreslår nationella mål för ökad kolinlagring, där Sverige enligt förslaget ska stå för unionens största kolsänka. Den ska öka med omkring 30 procent till 2030, från dagens ca 37 miljoner ton/år till 47 miljoner ton/år. Att nå detta mål innebär i praktiken ett tak för avverkning då uttaget av skogsråvara skulle behöva minska med ca 15 procent.

Förslaget visar på en bristande förståelse för skogens och skogsprodukters totala klimatnytta. Så mycket som 42 miljoner ton fossil koldioxid kan stanna i marken tack vare att vi använder trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi från den svenska skogen istället för motsvarande produkter av olja och kol. Ta del av rapporten här. En minskning av uttaget från skogen med 15 procent skulle innebära att cirka 6 miljoner ton extra koldioxid skulle släppas ut i atmosfären om skogsbaserade produkter ersätts med fossila produkter, vilket det är rimligt att anta att de gör, åtminstone på kort sikt. Produkter och energi från skogen är därför minst lika centrala i klimatarbetet som stora och växande skogsbestånd som lagrar och tar upp koldioxid.

Skogsindustrierna anser att:

  • Det kommer bli omöjligt att minska de fossila utsläppen om tillgången på förnybar råvara minskar.
  • Svensk skog ska inte kompensera för andra länders och sektorers fortsatta fossila utsläpp.
  • Det är riskabelt att förlita sig på att obrukade skogar ska stå för Europas kolsänka. Skogar behöver brukas aktivt för att binda in kol som kan lagras vidare i produkter.
  • EU:s medlemsländer ska ha makten att besluta om egna naturresurser.

Skogsindustrierna föreslår följande förändringar av förslaget:

  • För en långsiktigt hållbar klimatpolitik: Fokusera på ökad tillväxt i skogen i kombination med mål för ökad substitution av fossila material.
  • Slopa förslaget om bindande nationella mål för ökad kolinlagring i skogen för att kompensera andra länders och sektorers utsläpp.
  • Håll uppe trycket på att minska de fossila utsläppen genom att harmoniera LULUCF med EU:s klimatlag.

*LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry. En förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark.